Aktivni nacionalni projekti

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP)

Začetna integracija priseljencev je enotni program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Program obsega začetni (60 ur) in nadaljevalni
modul (120 ur) in je namenjen tujcem, ki niso državljani Evropske unije, vanj pa se vključijo na
podlagi potrdila, ki ga izda pristojna upravna enota. Na potrdilu je navedeno število ur, in sicer
180, 60 ali 120 ur za tiste udeležence, ki so že opravili 60-urni program. Obseg ur določa Uredba o
načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani
Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12 in 58/16).


Cilj izvedbe programa je zagotoviti znanje slovenskega jezika, potrebno za uspešno opravljanje
preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni oziroma znanje slovenskega jezika na ravni,
ki je potrebna za osnovno sporazumevanje. V proces učenja slovenskega jezika so vključene
vsebine iz življenja in dela, ki krepijo vključevanje priseljencev v slovensko družbo.
Če je udeleženec v programu prisoten minimalno 80 %, je upravičen do prvega, zanj brezplačnega
opravljanja izpita iz slovenščine na osnovni ravni (A2).
Prijavitelj: Ljudska univerza Celje; program izvajamo še naslednji podizvajalci: Ljudska univerza,
Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina; Zasavska ljudska univerza; UPI Ljudska univerza
Žalec; Šolski center Slovenske Konjice – Zreče in Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza
Šentjur.
Program financira Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Urad Vlade RS za
oskrbo in integracijo migrantov.


Trajanje projekta: od oktobra 2021 do oktobra 2023 oz. do septembra 2024.

Integriranje dediščine baroka v razvoj novih produktov in njihovo trženje, akronim projekta: Barok pod krošnjami

Financiranje projekta: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in sklad ESRR.

Glavne aktivnosti projekta: S projektom smo izpostavili pomen naravnih in kulturnih danosti
območja ter prek nadgradnje znanj omogočili možnosti oživitve dediščine baroka v sodobni
uporabi, o njej smo širili znanje in jo prek novih produktov še bolj promovirali in tržili. v sklopu
projekta smo izvedli delavnice IKT za ženske in starejše.

Ciljna skupina: Operacija Barok pod krošnjami neposredno podpira tri ranljive ciljne skupine, in sicer
mlade, ženske in starejše.

Konzorcijski partnerji: Občina Šmarje pri Jelšah (vodilni partner), Knjižnica Šmarje pri Jelšah,
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Sv. Rok in Ljudska univerza Rogaška Slatina.

Trajanje projekta: 1. 4. 2022 – 31. 12. 2022.

Skip to content