Aktivni nacionalni projekti

Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več na www.eu-skladi.si.

Cilji projekta so:

– odraslim (zaposlenim in brezposelnim) s pripravo in izvedbo ustreznih izobraževalnih programov omogočiti, da bodo povečali oziroma izboljšali svoje splošno in poklicno znanje, spretnosti in kompetence,

– pomagati odraslim, da bodo izboljšali svojo sposobnost prilagajanja spremembam na trgu dela in v družbi ter povečali svojo konkurenčnost na trgu dela,

– povečati zaposljivost brezposelnih oseb in njihovo mobilnost na trgu dela,

– ozaveščati odrasle o pomenu vseživljenjskega učenja za izboljševanje znanja, spretnosti in kompetenc ter za osebno rast, lažje obvladovanje sprememb in načrtovanje poklicne kariere,

– povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko izobraževanje in učenje,

– prispevati k socialnemu vključevanju, aktivnemu državljanstvu in osebnemu razvoju odraslih,

– povezati čim več ključnih deležnikov v lokalnem okolju in tako prispevati k zmanjšati strukturnega neskladja na trgu dela.

 

Specifični cilji projekta pa so

– skupaj s konzorcijskimi partnerji za odrasle pripraviti in izvesti kakovostne izobraževalne programa za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc s poudarkom na razvoju kompetenc s področja IKT tehnologij in preverjanja za javno veljavne izpite, nacionalne poklicne kvalifikacije, ECDL;

– izvajati svetovanje v procesu izobraževanja, ki vključuje naslednje elemente andragoškega dela s ciljno skupino: pripravo izvedbenega načrta, svetovalno podporo med izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredovanja in evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno udeleženca in popis kompetenc po programu;

– razvijati in v programe vpeljevati nove učne metode in tehnike v skladu z najnovejšimi ugotovitvami strokovne javnosti;

– ažurno in v skladu z zahtevami javnega razpisa spremljati izvajanje in doseganje določenih kazalnikov;

– organizatorjem in izvajalcev izobraževalnih programov omogočiti udeležbo na usposabljanjih, povezanih z razpisom, v organizaciji ACS ali ministrstva;

– izvesti zaključno konferenco;

– krepiti in nadgraditi že obstoječe konzorcijsko partnerstvo in sistematično skrbeti za izmenjavo dobrih izkušenj in praks;

– okrepiti sodelovanje med gospodarstvom in Zavodom za zaposlovanje na eni strani ter med izobraževanjem in podpornimi institucijami v Savinjski regiji na drugi strani;

– skupaj s partnerji in ključnimi deležniki izvajati stalne promocijske, animacijske  in evalvacijske aktivnosti in skrbeti za nenehen dvig kakovosti izobraževalnih storitev.

Ciljna skupina: ODRASLI, ki so MANJ USPOSOBLJENI, NIŽJE IZOBRAŽENI (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na STAREJŠIH OD 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Pričakovani kazalniki učinka

– 1333 vključenih udeležencev v izobraževalne programe, od teh jih bo najmanj 70% starejših od 45 let;

– 1333 zbranih obrazcev 7 Vprašalnik za spremljanje podatkov udeležencev na operacijah (zbrani podatki o udeležencih glede na spol – enakopravna zastopanost, izobrazbo in status)

Pričakovani kazalniki rezultata

– 1308 udeležencev bo uspešno zaključilo program (98% od 977);

– 1308 izdanih potrdil o usposabljanju skupaj s popisom kompetenc;

– 1308 zbranih obrazcev 7 Vprašalnik za spremljanje podatkov udeležencev na operacijah (zbrani kazalniki glede na statusne spremembe udeležencev najkasneje 4 tedne po zaključenem programu in najkasneje 6 mesecev po zaključenem programu).

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI V OKVIRU PROJEKTA:


PROGRAMI, ki se bodo izvajali v skladu z analizo potreb za celoten konzorcij

 1. a) Javno veljavni programi UŽU: Beremo in pišemo skupaj, Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem, Knjige so zame)
 2. b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 3. c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev
 4. d) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle
 5. e) neformalni izobraževalni programi za odrasle NIPO

e1 Program sporazumevanje v slovenskem jeziku

e2 Program sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:

PREŽIVETVENA RAVEN A1 (angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina)

OSVEŽITVENI TEČAJ A2 (vmesna raven; angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina)

e3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti

KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU IN V PROSTEM ČASU

e4 pridobivanje digitalnih kompetenc RDO

UPORABA RAČUNALNIKA IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE POKLICA

UPORABA PAMETNIH TELEFONOV/TABLIC V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

DIGITALNE NAPRAVE ZA KOMUNICIRANJE S SVETOM

 1. f) Program za uporabo načel HACCP sistema
 2. g) Programi priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

USPOSABLJANJE ZA PRIPRAVE NA NPK OPERATER/OPERATERKA NA CNC STROJU

PROGRAM PRIPRAV NA NPK S PODROČJA VARJENJA

PRIPRAVE NA NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

PRIPRAVE NA NPK V GOSPODINJSKIH IN PODOBNIH STORITVAH

PRIPRAVE ZA NPK HIŠNIK/HIŠNICA

PRIPRAVE ZA NPK VIZAŽIST/VIZAŽISTKA

 1. h) Program priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika
 2. i) Program priprave na opravljanje izpita iz tujih jezikov – osnovna raven
 3. j) Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL

PRIPRAVE NA ECDL START

 1. k) Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka
 2. l) Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

l1 preverjanje in potrjevanje na NPK socialni oskrbovalec na domu, varilec, operater na CNC stroju

l2 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni

l5 izpit za pridobitev certifikata iz tujega jezika – DIC osnovna raven

l6 izpit za modul osnovnega programa ECDL

Povzetek poročila projektnega partnerstva za leto 2019

Projektni partnerji smo skupno izvedli 64 različnih izobraževalnih programov ter pristop k izpitom omogočili 161 kandidatom. Ljudska univerza Žalec je izvedla 24 izobraževalnih programov in 115 izpitov, Ljudska univerza Rogaška Slatina 23 izobraževalnih programov in 29 izpitov ter Šolski center Celje 17 izobraževalnih programov in 27 izpitov.

V okviru projektnega partnerstva v letu 2019 beležimo 659 vseh vključitev v izobraževalne programe, od katerih je 641 enkratnih vključitev. 333 udeležencev je bilo starejših od 45 let, 143 pa je bilo takih, ki so bili vključeni v računalniško izobraževanje (RPO, RDO).  

Urniki

Urnik HACCP

URNIK Opolnomočenje za zdrav način življenja 2022

URNIK za NPK socialni oskrbovalec na domu 2022

URNIK Sporazumevanje v tujem jeziku- osvežitveni tečaj A2 Nemščina 2022

URNIK Uporaba računalniške in digitalne tehnologije 2022

URNIK Digitalne naprave za komuniciranje s svetom angleščina 2022

URNIK UŽU KNJIGE SO ZAME

URNIK-Digitalne-naprave-za-komuniciranje-s-svetom-nemščina 2021

URNIK SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU ANG A2

URNIK Opolnomočenje za zdrav način življenja 2 skupina 2021

URNIK HACCP

URNIK Opolnomočenje za zdrav način življenja 1 skupina 2021

Ruščina A1

Priprave na izpit slovenščine na osnovni ravni-1

Sporazumevanje v tujem jeziku Nemščina A1
RPO
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije-1
Sporazumevanje v tujem jeziku Italijanščina A1
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije-2
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije-3
Priprave na izpit iz slovenščine na osnovin ravni-2
HACCP
Opolnomočenje za zdrav način življenja
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklica-1

Ruščina A1-2

UŽI BIPS
NPK socialni oskrbovalec na domu

_____________________________________________________

Priprave na izpit iz slovenščine na osnovni ravni september 2019

Sporazumevanje v tujem jeziku – angleščina

Sporazumevanje v tujem jeziku – angleščina

Sporazumevanje v tujem jeziku – nemščina nadaljevalni

Sporazumevanje v tujem jeziku – ruščina

Priprave na izpit iz slovenščine na osnovni ravni november 2019

UŽU BIPS – 2 skupina

_____________________________________________________

Priprave na izpit iz slovenscine na osnovni ravni februar 2020.docx
Urnik za nemščino maj 2020
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije 2020
Računalniška pismenost za odrasle julij 2020

Urniki RPO:  RPO1.docx   RPO2.docx   RPO3.docx   RPO4.docx

_____________________________________________________

Urniki:

URNIK Sporazumevanje v tujem jeziku- osvežitveni tečaj A2 Nemščina

URNIK Digitalne naprave za komuniciranje s svetom (italijanščini)2021

URNIK Uporaba računalniške in digitalne tehnologije 2021

URNIKza npk program socialni oskrbovalec na domu 2021

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

 • Projekt financira/sofinancira:
  Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Obdobje trajanja projekta:
  Od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
 • Ciljna skupina:
  Zaposleni
 • Partnerji/sponzorji projekta:
  UPI-Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče; SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje, Šolski center Celje

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili za območje Spodnje Savinjske regije izbrani za izvajanje projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022.

Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Glavne aktivnosti projekta so:

 • analiza potreb po izobraževanju in razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja in razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja;
 • usmerjanje k vpisu v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,….;
 • sodelovanje s ključnimi deležniki na ravni statistične regije.

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Če ste zaposleni in zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujete dodatna usposabljanja ali (pre)kvalifikacije, potem vas vabimo na OSEBNO SVETOVANJE, v katerem boste lahko:

 • analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, si zastavili ustrezne cilje in konkreten načrt njihove uresničitve,
 • prepoznali in vrednotili  svoja neformalno pridobljena znanja, spretnosti in kompetence ter izdelali portfolijo, in
 • koristili poglobljeno svetovalno podporo strokovnjaka, s pomočjo katere boste lažje in hitreje dosegli vaše cilje.       

Vse storitve so BREZPLAČNE.
Več info na tel.: 03 81 82 444 ali  041 415 635; e-pošta: info@lu-rogaska.si ali na naši spletni strani.

PRIJAVITELJ IN KOORDINATOR PROJEKTA – POSLOVODEČI PARTNER:
UPI-Ljudska univerza Žalec 

KONZORCIJSKI PARTNERJI:
1.    Ljudska univerza Celje
2.    Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
3.    Šolski center Slovenske Konjice – Zreče; SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje
4.    Šolski center Celje

Projekt Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022 izvajamo v obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022. V tem obdobju bomo v projekt vključili najmanj 1800 zaposlenih, od katerih se jih bo najmanj 75% vključilo v formalno ali neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje ali v postopek za pridobitev kvalifikacije oziroma certifikata.

Spletna stran organa upravljanja: http://www.svrk.gov.si/ in evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

PROJEKT »Socio – večgeneracijski center / Socio VGC«

Prijavitelj: JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje

Partnerji:

 • Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
 • Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
 • MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE, zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, socialno podjetje, Žička cesta 4A, 3210 Slovenske Konjice

Namen projekta:

Večgeneracijski centri predstavljajo osrednje prostore zbiranja v lokalnem okolju, njihov namen pa je druženje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik druženja in izobraževanja. Namenjen je vsem generacijam, enostarševskim družinam, brezposelnim posameznikom, otrokom, ki so se znašli v različnih stiskah, otrokom s posebnimi potrebami,  posameznikom z zdravstvenimi omejitvami, migrantskim in begunskim posameznikom.

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021.   

 

Financiranje projekta: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz Evropskega socialnega sklada ter občine ustanoviteljice.

Vrednost projekta:  Celotna vrednost projekta znaša 875.000€, od tega 575.000€ prispevata Ministrstvo ter Evropski socialni sklad.

Izvedba projekta: Sam program ne bo deloval le lokalno, ampak tudi regionalno, kajti aktivnosti se bodo dogajale tudi pri partnerjih projekta in na terenu, zato so ga poleg Mestne občine Celje, podprle tudi občina Šentjur, občina Šmarje pri Jelšah, občina Dobje, občina Kozje, občina Bistrica ob Sotli, občina Rogatec, občina Podčetrtek, Rogaška Slatina, občina Slovenske Konjice in občina Zreče. Na območju Rogaške Slatine se bodo aktivnosti odvijale v prostorih  Ljudske univerze Rogaška Slatina, v okoliških domovih za upokojence, v knjižnici Šmarje pri Jelšah, v Varstveno delovnem centru Šmarje pri Jelšah in drugje.

 

Ciljne skupine projekta so:

 • družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
 • družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
 • otroci in mladi s posebnimi potrebami,
 • migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
 • enostarševske družine,

Specifični cilji projekta :

 • poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;
 • ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
 • opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
 • vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva večgeneracijski center ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
 • okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podje

 

 

Projekt se izvaja v okviru:

 • prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
 • 1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti
 • 1.3. specifičnega cilja: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

 

 

Izvedba aktivnosti  v okviru projekta na lokaciji Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah:

 • Izvajanje delavnice – Učinkovit nastop na trgu dela
 • Treningi asertivnosti
 • Motivacijske delavnice
 • Delavnice socialnega podjetništva
 • Komunikacijski treningi
 • Delavnice s treningi mehkih veščin
 • Treningi- delavnice pisanja
 • Informiranje uporabnikov
 • Računalniško opismenjevanje
 • Finančno opismenjevanje
 • Tečaji tujih jezikov
 • Telefonsko opismenjevanje
 • Športne aktivnosti
 • Kulturne aktivnosti
 • Ustvarjalne in kreativne delavnice
 • Kuharske delavnice
 • Delavnice zdravega življenja
 • Tečaj slovenskega jezika
 • Skupina za zdravo in aktivno staranje. Preprečimo padce v starosti.
 • Pogovorne skupine o življenju
 • Počitniške aktivnosti za otroke v času počitnic
 • Družabništvo
 • Učna pomoč otrokom…

 

Plan izvedbe delavnic LU Rogaška Slatina – izvedenih ur  po letih:

 • Leto 2017: 739 ur
 • Leto 2018: 739 ur
 • Leto 2019: 739 ur
 • Leto 2020: 739 ur
 • Leto 2021: 555 ur

Skupaj predvidenih ur izvedb delavnic: 3.511 ur

Vse aktivnosti, ki se izvajajo v programu so brezplačne in namenjene socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin in preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost.

Socialna aktivacija

Projekt »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, SOC-AKT«

(Kraji izvedbe: Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice)

Projekt »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela«, ali krajše SOC-AKT, se je pričel izvajati dne 23.9.2019 v partnerstvu štirih organizacij, Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnosti razvoj Celje (Zavod ZRI Celje) ,  JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje, Ljudska univerza Rogaška Slatina in Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

 SOCIALNA AKTIVACIJA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 17.05.2019 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije, katerega namen je sofinanciranje projektov, ki izvajajo programe socialne aktivacije ter s svojim celostnim pristopom prispevajo k izboljšanju socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Do 30.9.2022 se bo izvajalo 20 projektov na območju Vzhodne in Zahodne Slovenije.

Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine. V okviru programov se izvajajo aktivnosti, ki prispevajo h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

 

O PROJEKTU

Namen projekta »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela – SOC-AKT« je udeležencem omogočiti spoznavanje vsebin, načrtovanja in razvoja lastne poklicne poti/ kariere ter jim omogočiti proaktiven pristop k iskanju zaposlitve.

Glavni cilj projekta je z usposabljanji, delavnicami in preko aktivnosti spoznavati samega sebe in svoje vrednosti ter spodbujati osebnostno rast, potrebna znanja in sposobnosti. Projekt bo tako prispeval k večji informiranosti in ozaveščenosti o pomenu lastne proaktivnosti, kar lahko pripelje do uspešnega vstopa na trg dela. V ta namen projekt prispeva k izobraževanju in ozaveščanju o moči ustvarjalnega razmišljanja in pomenu za lastni osebni in profesionalni razvoj, kot tudi družbe v celoti.

Udeleženci pridobijo znanja, spretnosti in nasvete, ki jih potrebujejo za opravljanje delovnih nalog in so del delovnih usposabljanj. Naši strokovni sodelavci tesno sodelujejo s strokovnimi službami MDDSZ, koordinatorji programa SA, ZRSZ in CSD ter mentorji za namen pridobivanje delovnih spretnosti, ki nudijo praktično usposabljanje. Preko individualnih svetovanj in usmerjanja udeleženci spoznavajo samega sebe, svoje cilje in sposobnosti in prepoznavajo najbolj realen naslednji korak na poti k usposobljenosti za prehod na trg dela. Nekateri so pripravljeni in jim je izziv že praktično delo v okviru izvajanja programa, drugi spoznajo, da potrebujejo še dodatno podporo, zopet tretji pa potrebujejo specifična strokovna izobraževanja. Poleg individualnega svetovanja imajo udeleženci tudi svetovanje poklicnega usmerjanja kot predpriprava za trg dela.

 

Cilj projekta

Cilj projekta je povečati delež oseb iz ciljne skupine, ki bodo ob zaključku programa vključeni v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev in osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki jim bodo omogočili:

 • razvoj socialnih veščin in spretnosti,
 • dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
 • pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,
 • osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela,
 • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
 • dvig oz. pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial posameznika.

Pomemben cilj je tudi okrepiti povezovanje ključnih deležnikov v regiji za tesnejše sodelovanje in povezovanje. To pomeni boljše sodelovanje med partnerji in deležniki, okrepljeno sodelovanje, skupne koordinacije in usposabljanja na več ravneh ter tesno povezati delovanje lokalnih partnerjev,  MDDSZ – koordinatorji socialne aktivacija, ZRSZ in CSD.

 

Projekt dosega rezultat specifičnega cilja prednostne naložbe OP EKP 2014-2020 z naslednjimi postavljenimi cilji:

 • povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki bodo po koncu programov vključeni v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev (najmanj 15 oseb  v skupini – 5 izvedb programa na treh lokacijah: Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice).
 • Individualno delo z vsakim udeležencem posebej in vodenje individualnega izvedbenega načrta.
 • Osebna svetovanja, motiviranje in usmerjanje k aktivnemu iskanju rešitev za izhod iz položaja.
 • Tesno sodelovanje s partnerji in deležniki, še posebej s strokovnimi sodelavci KSA, ZRSZ in CSD.
 • 100% proaktivnost udeležencev programa socialne aktivacije in
 • kazalnik rezultata: najmanj 25% udeležencev programa socialne aktivacije vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu.

 

O PROGRAMU

 

V času izvajanja projekta bo v vsakem izmed treh krajev opolnomočeno 5 skupin po 15 oseb, skupaj vsaj 225 oseb iz ciljne skupine.  Ciljna skupina so polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so ali upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali vpisane v evidenco brezposelnih oseb na podlagi Zakona o urejanju trga dela ali na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali neaktivne  osebe s kompleksno socialno problematiko.

Posamezen program se izvaja 8 mesecev, pri TEM izvedba poteka v naslednjih fazah:

1. faza: 1 mesec za namen priprav na izvajanje programa,

2. faza: 6 mesecev za namen neposrednega izvajanja programa z udeleženci,

3. faza: 1 mesec za namen dodatnega individualnega dela z udeleženci po izhodu iz programa.

Vsebina 2. faze je razdeljena v 3 module:

Modul I: Uvodni modul

Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim udeležencem. Namen modula je navajanje na vsakodnevno rutino, spodbujanje integracije udeležencev v socialno okolje preko dela in funkcioniranja v skupini, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeležencev. Modul obsega aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, aktivnosti za motiviranje udeležencev in njihovo osebnostno rast in aktivnosti za dvig socialnih kompetenc..

Modul II: Izvedbeni modul

Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim udeležencem, pri tem je udeleženec vključen v spoznavanje procesov dela v okviru delovnih/učnih projektov pri izbranem delodajalcu. Namen je prepoznavanje in krepitev potencialov udeležencev, dvig funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop na trg dela, spoznavanje trga dela in procesa dela pri izbranih delodajalcih. Modul obsega aktivnosti za spoznavanje trga dela, aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela in pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela.

Modul III: Izhodni modul

Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim udeležencem. Namen je pregled pridobljenega znanja in veščin udeležencev na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc, opredelitev nadaljnjih obravnav oz. vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.

Modul obsega aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, pregled doseženih ciljev udeležencev in zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela.

Projekt se bo izvajal od 23.9.2019 pa vse do 30.9.2022 na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, območje Celje, v krajih izvedbe Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice.

 

 

SA CELJE

 

SA SLOVENSKE KONJICE

 

SA ŠMARJE PRI JELŠAH

 

Partnerji:

Zavod ZRI, Celje

JZ SOCIO– Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje

Partnerji:

Zavod ZRI, Celje

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Partnerji:

Zavod ZRI, Celje

Ljudska univerza Rogaška Slatina

 

Lokacija:

Zavod ZRI, Celje

Lokacija:

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Lokacija:

Ljudska univerza Rogaška Slatina, enota Šmarje pri Jelšah

 
 
 
Skip to content