IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI

IZPIT IZ SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA NA OSNOVNI RAVNI A2

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Izpit iz znanja slovenščine je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pri obeh delih je potrebno svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima fotografijo. Pri pisnem delu izpita kandidati potrebujejo kemično pisalo, drugih pripomočkov ni dovoljeno uporabljati.

Z uspešno opravljenim izpitom na osnovni ravni kandidat dokaže, da:

  • se lahko v veliki meri samostojno sporazumeva v različnih položajih ob vsakdanjih temah,
  • razume bistvene informacije v krajših, enostavno zapisanih in govorjenih besedilih,
  • zna ob navodilih napisati krajše besedilo za vsakdanjo rabo,
  • je njegovo govorno in pisno izražanje sicer preprosto, a dovolj ustrezno in pravilno, tako da sporazumevanje poteka nemoteno.

Izpit poteka v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik:

  • SESTAVA IZPITA IN OCENJEVANJE

Ocenjevanje
Pisanje in govorjenje se ocenjujeta po ocenjevalnih lestvicah v programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk za raven A2 oz. 85 % točk za raven B1. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.
Če je kandidatov rezultat na izpitu negativen, dobi poročilo o opravljanju izpita.

IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI A2-B1

  • 15. 9. 2022 (datum za prijave in plačilo do 5. 9. 2022)
  • 17. 11. 2022 (datum za prijave in plačilo do 7. 11. 2022)

V dogovoru z Izpitnim centrom si v primeru objektivnih okoliščin pridružujemo pravico do spremembe izpitnega datuma, o čemer vas bomo pravočasno obvestili na spletni strani.

Prijaviti se je potrebno najkasneje 10 dni pred razpisanim rokom. Prijavite se tako, da izpolnete prijavnico, ki jo oddate v tajništvo ljudske univerze ali jo pošljete na e-naslov info@lu-rogaska.si. Cena izpita je 134,52 EUR . Izpit lahko poravnate v tajništvu ali z nakazilom na TRR št. SI56 0130 6603 0717 880, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina (BIC koda: BSLJSI2X). Prosimo, da tako prijavo kot tudi plačilo izpita opravite najkasneje deset dni pred izpitnim rokom.   Za dodatne informacije nas pokličite na 03 81 82 444  ali nam pišite na e-naslov info@lu-rogaska.si.

PRIJAVNICA NA IZPIT

Cena izpita znaša 134,52 EUR in vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja.

Kandidat ob prijavi izvede tudi plačilo izpita. Na sedežu zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina je možno plačati z gotovino.

Znesek je možno nakazati tudi na transakcijski računa zavoda:
TRR: SI56 0130 6603 0717 880, UJP
NAMEN: Izpit SLO OR
SKLIC: 002020
BIC KODA: BSLJSI2X

Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj dva (2) delovna dni pred razpisanim rokom do 12. ure. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali pa se mu vrne 85 % stroškov izpita. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali pa se vam vrne 85 % stroškov izpita. Vplačani znesek je prenosljiv na sledeče izpitne roke v tekočem koledarskem letu. Če kandidat odstopi od izpita brez odjave, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek.

Izpit je uspešno opravljen, če so vsi štirje deli ocenjeni pozitivno.
Kandidat je o rezultatu izpita obveščen najkasneje v tridesetih (30) dneh od datuma izpita. Obvesti ga izvajalec izpitov.

Kandidat, ki uspešno opravi izpit, prejme javno veljavno listino (spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo), ki jo lahko predloži za različne uradne namene.

Kandidat, ki je na izpitu neuspešen, prejme poročilo o izpitu.

Informacije in prijave:

Gordana Rebič, organizatorica izobraževanja odraslih
T: 030 647 799
E: svetovanje@lu-rogaska.si

PRIJAVNICA NA IZPIT

IZPIT IZ SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA IN TUJEGA JEZIKA NA VSTOPNI RAVNI A1

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene.

Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela. Pri obeh delih je potrebno svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. Pri pisnem delu izpita kandidati potrebujejo kemično pisalo, drugih pripomočkov  ni dovoljeno uporabljati.

Z uspešno opravljenim izpitom na vstopni ravni kandidat dokaže, da:
• se lahko zelo preprosto sporazumeva v predvidljivih sporazumevalnih položajih ob znanih vsakdanjih temah, če sogovorec govori počasi in razločno ter je pripravljen pomagati; pri tem si pomaga z neverbalnimi sredstvi,
• razume zelo kratka, preprosta zapisana in govorjena besedila o predvidljivih temah, ki ga neposredno zadevajo in osebno zanimajo, in v njih prepozna najbolj bistvene stvarne informacije,
• (po navodilih) zna zelo preprosto pisno sporočiti informacije o stvareh, ki ga osebno zadevajo in zanimajo, in po njih vprašati.

Izpit poteka v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik:

 

Del izpita

Vsebina

Čas reševanja

Delež pri oceni

Branje

Branje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in utemeljitev, branje korespondence

25 min.

25 %

Poslušanje

Razumevanje pogovora med drugimi govorci,  poslušanje avdiomedijev in posnetkov/neposredno poslušanje med občinstvom, poslušanje obvestil in navodil

15 min.

25 %

Pisanje

Izpolnjevanje obrazcev, dopisovanje

20 min.

25 %

Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi)

Družabni pogovor, monolog (opisovanje), izmenjava informacij, pridobivanje dobrin in storitev

15 min.
(+ 15 min. za pripravo)

25 %

SKUPAJ ZA IZPIT

90 minut

Za uspešno opravljen izpit mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Raven znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru je A1.

  • 1. 7. 2022 (datum za prijave in plačilo: 20. 6. 2022)
  • 13. 10. 2022 (datum za prijave in plačilo: 3. 10. 2022)

V dogovoru z Izpitnim centrom si v primeru objektivnih okoliščin pridružujemo pravico do spremembe izpitnega datuma, o čemer vas bomo pravočasno obvestili na spletni strani.

Prijaviti se je potrebno najkasneje 10 dni pred razpisanim rokom. Prijavite se tako, da izpolnete prijavnico, jo oddate v tajništvo ljudske univerze ali jo pošljete na e-naslov info@lu-rogaska.si. Cena izpita je 110,24 EUR. Izpit lahko poravnate v tajništvu ali z nakazilom na TRR št. SI56 0130 6603 0717 880, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina (BIC koda: BSLJSI2X). Prosimo, da tako prijavo kot tudi plačilo izpita opravite najkasneje deset dni pred izpitnim rokom.   Za dodatne informacije nas pokličite na 03 81 82 444  ali nam pišite na e-naslov info@lu-rogaska.si.

Na izpit se prijavite s prijavnico, ki jo natančno izpolnite in pošljete ali prinesete osebno na Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom. V kolikor je kandidat napoten na izpit s strani ZRSZ.

PRIJAVNICA NA IZPIT

Cena izpita znaša 110,24 EUR in vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja.

Kandidat ob prijavi izvede tudi plačilo izpita. Na sedežu zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina je možno plačati z gotovino.

Znesek je možno nakazati tudi na transakcijski računa zavoda:
TRR: SI56 0130 6603 0717 880, UJP
NAMEN: Izpit SLO OR
SKLIC: 002020
BIC KODA: BSLJSI2X

Za uspešno opravljen izpit mora kandidat pri vsakem delu  doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Raven znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru je A1.

Kandidat je o rezultatu izpita obveščen najkasneje v tridesetih (30) dneh od datuma izpita. Obvesti ga izvajalec izpitov.

I Informacije in prijave:

Gordana Rebič, organizatorica izobraževanja odraslih
T: 030 647 799
E: svetovanje@lu-rogaska.si

PRIJAVNICA NA IZPIT

Izpit je uspešno opravljen, če so vsi štirje deli ocenjeni pozitivno.
Kandidat je o rezultatu izpita obveščen najkasneje v tridesetih (30) dneh od datuma izpita. Obvesti ga izvajalec izpitov.

Kandidat, ki uspešno opravi izpit, prejme javno veljavno listino (spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo), ki jo lahko predloži za različne uradne namene.

Kandidat, ki je na izpitu neuspešen, prejme poročilo o izpitu.

Informacije in prijave:

Gordana Rebič, organizatorica izobraževanja odraslih
T: 030 647 799
E: svetovanje@lu-rogaska.si

PRIJAVNICA NA IZPIT

Skip to content