Kakovost

na Ljudski Univerzi Rogaška Slatina

Splošno o kakovosti

Izjava o kakovosti  Ljudske univerze  Rogaška  Slatina  vsebuje skupek standardov kakovosti, ki jih  zagotavljamo  svojim uporabnikom. Z njo se  zavezujemo, katere standarde kakovosti bomo  zagotavljali  svojim udeležencem, financerjem in vsem drugim partnerjem.

 

Namenjena  je  tudi zaposlenim, saj predstavlja nekakšno vodilo za ravnanje, hkrati pa je namenjena tudi vsem pomembnim drugim interesnim skupinam, saj pripoveduje o tem, kaj  Ljudska univerza Rogaška Slatina zagotavlja in kaj lahko zainteresirani od nje pričakujejo.

 

Več o Izjavi o kakovosti: https://mozaik.acs.si/kazalnik/izjava-o-kakovosti

Vizija, poslantsvo, vrednote

VIZIJA

Vizija Ljudske univerze Rogaška Slatina je utrditev njene prepoznavnosti kot vodilne ustanove za izobraževanje odraslih na območju Obsotelja in Kozjanskega. Vsem generacijam na tem območju bomo še naprej zagotavljali kakovostno in celovito ponudbo na področju svetovanja, informiranja, formalnega in neformalnega izobraževanja ter organiziranega samostojnega učenja.

 

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je nuditi kakovostno izobraževanje, svetovanje, informiranje in uporabno znanje prebivalcem Obsotelja in Kozjanskega ter jih spodbujati k učenju v vseh življenjskih obdobjih.
Zavedamo se, da je naše poslanstvo tudi to, da se usmerimo v digitalizacijo ter naš način dela prilagodimo novim razmeram.

Do določene točke smo v naše delovanje že vključili digitalizacijo, in sicer v sklopu zelenega poslovanja, v prihodnje pa imamo namen slednje še nadgraditi.

 

VREDNOTE

Kakovost – V Ljudski univerzi Rogaška Slatina ponujamo kakovostne programe, uporabljamo sodobne učne metode in nudimo individualno obravnavo vsakega slušatelja.
Zanesljivost – Zanesljivost v naši ustanovi pojmujemo kot odgovoren odnos do dela in dosledno izpolnjevanje danih obljub.
 Prijaznost – Ljudska univerza Rogaška Slatina je ustanova, kjer za vsakega udeleženca najdemo prijazno besedo in negujemo dobre odnose med zaposlenimi.
Strokovnost – Naši predavatelji in zaposleni so strokovnjaki na svojih področjih, ki se nenehno strokovno izpolnjujejo.
Prilagodljivost – Izzivom časa se prilagajamo s širitvijo ponudbe programov, prav tako pa dajemo velik poudarek željam slušateljev.
Sodelovanje – V Ljudski univerzi Rogaška Slatina verjamemo v moč skupinskega dela in v upoštevanje mnenja slušateljev, partnerjev in zaposlenih.

Na podlagi 68.člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 6/18), 49. člena ZOFVI, 15. in 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 20. člena Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja je na predlog direktorice svet zavoda na 8. seji sveta JZ Ljudske univerze Rogaška Slatina dne 12. 3. 2019  sprejel Pravilnik o komisiji za kakovost in imenoval naslednjo  komisijo za kakovost  za obdobje štirih let:

 

  • Irena Hostnik, predstavnica zaposlenih in predsednica komisije;
  • Nataša Hohnjec, predstavnica zaposlenih;
  • Lidija Hrženjak, predstavnica predavateljev;
  • Bernard Petanjek, predstavnik udeležencev;
  • Gordana Drovenik,  predstavnica delodajalcev;

 

Komisija za kakovost Ljudske univerze Rogaška Slatina načrtuje in koordinira presojanje ter razvijanje kakovosti v organizaciji.

 

Skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti organizacije, sodeluje in spremlja pa tudi vse pristope zunanje presoje, v katerih sodeluje organizacija.

 

Več o nalogah komisije za kakovost: 

https://mozaik.acs.si/kazalnik/komisija-za-kakovost.

Svetovalec za kakovost

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji udeleženi v procesih načrtovanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti.

Svetovalec opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih dejavnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v organizaciji in po dogovoru v skupini za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene dejavnosti.

 

Svetovalec za kakovost je vključen tudi v omrežje svetovalcev za kakovost, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS).

 

Svetovalka za kakovost na Ljudski univerzi Rogaška Slatina  je :

 

Irena Hostnik, mag. manag. izob.

Telefon: 03 81 82 444

e-pošta: irena.hostnik@lu-rogaska.si

 

Več o  svetovalcu za kakovost:

https://kakovost.acs.si/vsebina/projekti-in-naloge/svetovalci-za-kakovost#zavihek-splosni-podatki

Listina o kakovosti

Listina kakovosti je temeljni strateški dokument v  katerem je opisan  sistem kakovosti na Ljudski univerzi Rogaška Slatina.

Listina kakovosti je  zapis sistema kakovosti, ki nam omogoča, da organizacija sproti spremlja  izvajanje dejavnosti na področju izobraževanja odraslih  in tako sproti zaznavamo nepravilnosti, pomanjkanja in neustreznosti pri izvajanju in ponudbi naših programov.

Na ta način lahko v najkrajšem možnem času uvajamo izboljšave in dvigamo nivo kakovosti naših storitev tako pri našem delu kot pri ponudbi programov izobraževanja in usposabljanja za odrasle.

Več o Listini o kakovosti: https://mozaik.acs.si/kazalnik/zapisan-notranji-sistem-kakovosti-listina-kakovosti-ali-drug-primerljiv-dokument

Presojanje in razvijanje kakovosti

Zeleni znak kakovosti

Komisija za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti na ACS je 9. 4. 2018 sprejela sklep, da se Ljudski univerzi Rogaška Slatina  podaljša pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2021.

Samoevalvacijski načrt in samoevalvacijsko poročilo.

Skip to content