Kakovost

na Ljudski Univerzi Rogaška Slatina

Splošno o kakovosti

Izjava o kakovosti  Ljudske univerze  Rogaška  Slatina  vsebuje skupek standardov kakovosti, ki jih  zagotavljamo  svojim uporabnikom. Z njo se  zavezujemo, katere standarde kakovosti bomo  zagotavljali  svojim udeležencem, financerjem in vsem drugim partnerjem.

 

Namenjena  je  tudi zaposlenim, saj predstavlja nekakšno vodilo za ravnanje, hkrati pa je namenjena tudi vsem pomembnim drugim interesnim skupinam, saj pripoveduje o tem, kaj  Ljudska univerza Rogaška Slatina zagotavlja in kaj lahko zainteresirani od nje pričakujejo.

 

Več o Izjavi o kakovosti: https://mozaik.acs.si/kazalnik/izjava-o-kakovosti

Vizija, poslantsvo, vrednote

VIZIJA

 

Naša vizija je utrditi se kot vodilno, inovativno in dostopno izobraževalno središče za odrasle v regiji Obsotelja in Kozjanskega, ki je prepoznano po svoji odličnosti in sposobnosti odzivanja na dinamične potrebe sodobne družbe. Zavezani smo k razvoju in ponudbi kakovostnih, raznovrstnih in aktualnih izobraževalnih programov, ki spodbujajo osebni in poklicni razvoj, krepijo skupnost in opremljajo posameznike s ključnimi kompetencami za uspešno prihodnost.

 

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je zagotavljati visokokakovostno izobraževanje, ki ustreza potrebam sodobne družbe in spodbuja osebni ter profesionalni razvoj posameznikov. Zavezani smo k vseživljenjskemu učenju, izboljšanju kakovosti življenja in povečanju zaposlitvenih možnosti. Delujemo v tesnem sodelovanju z gospodarstvom in partnersko mrežo, zagotavljamo usmeritev, oporo in varnost v procesu učenja ter prilagajanja na spremembe. Naša univerza je steber podpore, ki ponuja usmeritev, oporo in varnost v procesu učenja in prilagajanja na spremembe. Poudarek dajemo na razvoj samostojnosti in samozavesti pri udeležencih, hkrati pa vrednotimo njihovo mnenje kot ključni element za stalno izboljševanje naših storitev.

 

VREDNOTE

Spoštovanje – Spoštovanje različnosti in individualnosti je jedro našega delovanja. Zavzemamo se za spoštljive odnose, ki temeljijo na razumevanju in upoštevanju potreb vsakega posameznika.

Kakovost – Zavezani smo zagotavljanju kakovostnih izobraževalnih programov, ki temeljijo na sodobnih metodah in individualnem pristopu. Naš cilj je izpolnjevati pričakovanja in spodbujati razvoj udeležencev, s poudarkom na nenehnem izboljšanju in prilagajanju potrebam družbe.

Profesionalnost in strokovnost – Naše delovanje temelji na strokovnosti in profesionalnosti, kjer etična načela in najnovejša spoznanja vodijo našo prakso in prispevajo k ugledu naše ustanove.

Veselje do dela – Prizadevamo si za delovno okolje, kjer prevladujejo predanost, energičnost in podpora, kar ustvarja pogoje za veselje in zanos pri delu.

Povezovanje – Poudarjamo pomen gradnje močnih, povezanih odnosov znotraj kolektiva in s širšo skupnostjo, kjer sta empatija in medsebojno zaupanje ključna za učinkovito sodelovanje.

Prilagodljivost – V času nenehnih sprememb se zavzemamo za agilnost, inovativnost in ustvarjalno iskanje rešitev, da učinkovito odgovarjamo na izzive in potrebe sodobnega časa.

Zanesljivost – Smo zanesljiv partner v izobraževanju, ki stoji za svojimi obljubami in zagotavlja dosledno izpolnjevanje zavez do slušateljev in partnerjev.

 

Na podlagi 68.člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 6/18), 49. člena ZOFVI, 15. in 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 20. člena Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja je na predlog direktorice svet zavoda na 8. seji sveta JZ Ljudske univerze Rogaška Slatina dne 12. 3. 2019  sprejel Pravilnik o komisiji za kakovost in imenoval naslednjo  komisijo za kakovost  za obdobje štirih let:

  • Lidija Sovinc, predsednica komisije;
  • Irena Hostnik, predstavnica zaposlenih;
  • Nataša Hohnjec, predstavnica zaposlenih;
  • Mojca Vukovič, predstavnica zaposlenih;
  • Lidija Hrženjak, predstavnica predavateljev;
  • Bernard Petanjek, predstavnik udeležencev;
  • Gordana Drovenik,  predstavnica delodajalcev;

Komisija za kakovost Ljudske univerze Rogaška Slatina načrtuje in koordinira presojanje ter razvijanje kakovosti v organizaciji.

Skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti organizacije, sodeluje in spremlja pa tudi vse pristope zunanje presoje, v katerih sodeluje organizacija.

Več o nalogah komisije za kakovost: 

https://mozaik.acs.si/kazalnik/komisija-za-kakovost.

Svetovalec za kakovost

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji udeleženi v procesih načrtovanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti.

Svetovalec opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih dejavnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v organizaciji in po dogovoru v skupini za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene dejavnosti.

Svetovalec za kakovost je vključen tudi v omrežje svetovalcev za kakovost, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS).

Svetovalki za kakovost na Ljudski univerzi Rogaška Slatina  sta :

  • Nataša Hohnjec

Telefon: 03 81 82 442

e-pošta: referat@lu-rogaska.si

  • Irena Hostnik, mag. manag. izob.

Telefon: 03 81 82 444

e-pošta: irena.hostnik@lu-rogaska.si

 

Več o  svetovalcu za kakovost:

https://kakovost.acs.si/vsebina/projekti-in-naloge/svetovalci-za-kakovost#zavihek-splosni-podatki

Listina o kakovosti

Listina kakovosti je temeljni strateški dokument v  katerem je opisan  sistem kakovosti na Ljudski univerzi Rogaška Slatina.

Listina kakovosti je  zapis sistema kakovosti, ki nam omogoča, da organizacija sproti spremlja  izvajanje dejavnosti na področju izobraževanja odraslih  in tako sproti zaznavamo nepravilnosti, pomanjkanja in neustreznosti pri izvajanju in ponudbi naših programov.

Na ta način lahko v najkrajšem možnem času uvajamo izboljšave in dvigamo nivo kakovosti naših storitev tako pri našem delu kot pri ponudbi programov izobraževanja in usposabljanja za odrasle.

Več o Listini o kakovosti: https://mozaik.acs.si/kazalnik/zapisan-notranji-sistem-kakovosti-listina-kakovosti-ali-drug-primerljiv-dokument

Presojanje in razvijanje kakovosti

Zeleni znak kakovosti

Komisija za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti na ACS je 9. 4. 2018 sprejela sklep, da se Ljudski univerzi Rogaška Slatina  podaljša pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2021.

Samoevalvacijski načrt in samoevalvacijsko poročilo.

Skip to content