Katalog informacij javnega značaja

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Izdajatelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

Številka transakcijskega računa: SI56 0130 6603 0717 880

Davčna številka: SI55131603

Matična številka: 5052971000

Številka osnovne dejavnosti: 85.590

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Lidija Sovinc , direktorica

Datum prve izdaje kataloga: maj 2007

Datum zadnje spremembe: maj  2023

Katalog je dostopen na spletni strani: https://www.lurogaska.si

Druge oblike: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda.

Oseba, pristojna za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen Zmed-A): Lidija Sovinc, direktorica

E-pošta: lidija.sovinc@lu-rogaska.si

Telefon: 03 81 82 441

Druga pooblaščena oseba: Irena Hostnik

E-pošta: irena.hostnik@lu-rogaska.si

Telefon: 03 81 82 444

 

 1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 1. 1 Kratek opis delovnega področja Organa

Delavsko univerzo občine Šmarje pri Jelšah je ustanovil takratni Občinski ljudski odbor, 11. novembra 1959, z namenom, da se zagotovi trajno strokovno in družbeno izobraževanje. Ob ustanovitvi je bila jasno začrtana vsebinska usmeritev: delavska univerza se bo razvijala kot samostojna ustanova, ki bo delovala na področju izobraževanja ob delu in za delo. Leta 1976 se je sedež delavske univerze iz Šmarja pri Jelšah prenesel v Rogaško Slatino.

 1. maja 2001 so občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Rogatec, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah sprejele Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina. Odlok je bil objavljen v Ur. listu RS št. 61, ki je izšel 23. 07. 2001.

V okviru zavoda se je od leta 1977 poleg izobraževalne dejavnosti opravljala tudi knjižničarska dejavnost za območje vseh šestih občin UE Šmarje pri Jelšah. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Ur. l. RS 87/2001) se je dejavnost knjižnic začela opravljati v samostojnih zavodih. Tako se od 1. 11. 2003 v okviru našega zavoda ne opravlja več knjižničarska dejavnost. V Ur. l. št. 52 z dne 3. 6. 2003 je objavljen Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina.

V uradnem listu št. 116  z dne 9. 12. 2008 je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ  Ljudska univerza Rogaška Slatina (dejavnost zavoda in svet zavoda).

V uradnem listu št. 47 z dne 31. 5. 2013 je bil objavljen  odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (glede članov sveta zavoda).

V uradnem listu št. 37 z dne  23. 5. 2016  je bil objavljen  odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (glede nove dejavnosti zavoda).

V uradnem listu št. 9 z dne 14. 2. 2020 je bil objavljen  odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (spremeni se več členov).

Temeljne dejavnosti, ki jih opravlja Ljudska univerza Rogaška Slatina, so:

 • osnovnošolsko izobraževanje odraslih
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
 • jezikovna izobraževanja,
 • strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,
 • dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih,
 • nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • svetovanje pri iskanju primerne izobrazbe in poklicne poti
 • in drugo.

 Zavod se nahaja na lokaciji Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina in poslovna enota Šmarje pri jelšah, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah. Dejavnost izobraževanja se izvaja od 11.11.1959. V zavodu je 6 sodelavcev zaposlenih za določen ali nedoločen čas, na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb pa še približno 50 predavateljev. 

Seznam vseh zaposlenih za določen in nedoločen čas je dostopen na spletni strani pod zavihkom Kontakti, v tajništvu pa tudi seznam predavateljev, ki so zaposleni na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb.

 Zavod je član Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS). Pri izvajanju dejavnosti se uspešno povezuje s širšim in ožjim okoljem, v katerem deluje, z lokalnimi skupnostmi ter drugimi ustanovami civilne družbe. Sodeluje tudi z organizacijami, ki izvajajo storitveno dejavnost v javnem in zasebnem sektorju.

 Dolgoročni cilji Organa

Dolgoročni cilji Ljudske univerze Rogaška Slatina  so zastavljeni v skladu z osnovnimi usmeritvami Republike Slovenije, določenimi z Zakonom o izobraževanju odraslih, Zakonom o zavodih in Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Osnovni strateški cilji so usmerjeni v tri področja:

 • učenje kot pridobivanje znanja,
 • priprava in usposabljanje za delo,
 • učenje in sobivanje v skupnosti in osebnostno rast posameznikov.
 1. 2 Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom
 2. a) Osnovna šola za odrasle
 1. b) Srednje poklicno izobraževanje – SPI:

Program: Trgovec

Program: Gastronomske in hotelske storitve

Program: Bolničar

 1. c) Srednje strokovno izobraževanje – SSI:

Program: ekonomski tehnik

Program: predšolska vzgoja

Program: gastronomija in turizem

Program: kozmetični tehnik

 

 1. d) Poklicno tehniško izobraževanje – PTI:

Program: Ekonomski tehnik

Program: gastronomija

Program: zdravstvena nega

 1. e) Poklicni tečaj – PT:

Program: Predšolska vzgoja[PT]

 1. f) Srednje splošno izobraževanje

Program: Maturitetni tečaj

Program: Ekonomska gimnazija

 1. g) Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK (progami poklicnega usposabljanja):
 • Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani
 • Vodja projekta
 • Računovodja za manjše družbe
 • Maser/maserka
 • Maniker/manikerka
 • Nadzornik/nadzornica sob
 • Sobar/sobarica
 • Pomočnik čistilcev prostorov
 • Barman/barmanka
 • Vodja hotelske recepcije
 • Socialni oskrbovalec na domu
 • Pediker/pedikerka
 • Vodja cateringa
 • Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
 • Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice
 • Čistilec/čistilka prostorov
 • Hišnik/hišnica
 • Varuh/inja predšolskih otrok
 1. h) Jezikovna izobraževanja:
 • Angleški jezik, ravni A1 do C2*,
 • Nemški jezik, ravni A1 do C2*,
 • Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – začetni tečaj*,
 • Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – obnovitveni tečaj*,
 • Tečaj ruskega jezika za storitvene poklice*
 • Slovenščina za tujce I do III*,
 • Ruščina,
 • Italijanščina.
 • Uporabna slovenščina za albansko govoreče*
 • Slovenščina kot drugi in tuj jezik – vstopna raven a1 (1)*
 • Uporabna slovenščina za ukrajinsko govoreče*
 • Izpit iz znanja slovenščine kot drugega  in tujega jezika- vstopna in osnovna raven *
 1. i) Tečaji, programi opolnomočenja, razvijanja temeljne pismenosti in delavnice (formalni in neformalni programi izobraževanja):
 • Računalniška pismenost za odrasle (1),
 • Digitalna pismenost za odrasle,
 • Drugi računalniški in digitalni tečaji (Excell, Internet in elektronska pošta, Uporaba mobilnega telefona, Uporaba portala E-uprava, Uporaba portala e-Zvem…)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (1),
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (1)*,
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost –  jaz in moje delovno mesto (1),
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izivi podeželja (1)*,
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (1)*,
 • Branje za znanje in za zabavo,
 • Začetna integracija priseljencev (ZIP) (1),
 • Računovodja*
 • Usposabljanje za knjigovodska dela *
 •  Računovodja  za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode*
 • Podjetniška delavnica*
 • Usposabljanje za pomočnika natakarja*
 • Prodajna akademija*
 • Vodja projekta*
 • Uspešna prijava in izvedba projekta*

Preostale neformalne programe izobraževanja izvajamo po dogovoru z naročniki.

Programi označeni z * so vpisani tudi v register izvajalcev APZ ZRSZ.

[1] Vsi formalni programi izobraževanja so vpisani v razvid pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

 1. 3 Organigram organa
 1. 4 Seznam vseh drugih organov s področja dela

Svet zavoda

Člani Sveta zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina

 • Nataša Hohnjec, predsednica Sveta Zavoda, predstavnica delavcev zavoda,
 • Irena Hostnik, predstavnica delavcev zavoda,
 • Maja Ivanuš, predstavnica ustanovitelja – Občina Rogaška Slatina,
 • Bogomir Marčinković, predstavnik ustanoviteljic – Občina Bistrica ob Sotli, Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Občina Rogatec in Občina Šmarje pri jelšah,
 • Anton Kamenšek, predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v zavodu.

Kontaktna oseba: Nataša Hohnjec, tel.: 03 81 82 442; e mail: natasa.hohnjec@lu-rogaska.si

Andragoški zbor

Je strokovni organ javnega zavoda, ki ga sestavljajo strokovni delavci in učitelji našega javnega zavoda. Obravnava naslednje naloge:

 • strokovna vprašanja od animacije do izvedbe posameznih programov,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu in sprejema strokovne odločitve o vseh posodobitvah, izobraževalnega dela v prid večje kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela,
 • daje mnenje o imenovanju direktorja,
 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega organa.

Vodja andragoškega zbora, odgovorna za dajanje informacij: Lidija Sovinc, direktorica, tel.: 03 81 82 441; e-pošta: lidija.sovinc@lu-rogaska.si

Strokovni aktivi

Sestavljajo jih strokovni delavci: organizatorji izobraževanja in učitelji posameznih izobraževalnih področji kot:

 • osnovna šola za odrasle,
 • programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • tuji jeziki in slovenski jezik za tujce
 • programi za pridobitev poklica, programi izpopolnjevanja, programi usposabljanja, učna pomoč itd.

 1. 5 Kontaktni podatki uradne osebe, odgovorne za posredovanje informacij javnega značaja

Lidija Sovinc, mag., direktorica

Tel.: 03 81 82 441

E-pošta: lidija.sovinc@lu-rogaska.si

Uradne ure za dajanje informacij javnega značaja: vsak delovni dan med 10.00 in 12.00.

 1. 6 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti za delovna področja organa

 1. a) Državni predpisi
 1. b) Druge povezave na državne registre:
 1. c) Področna zakonodaja:

Temeljna zakonodaja s področja izobraževanja odraslih:

 1. d) Predpisi lokalne skupnosti

Področje dela je določeno z  Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje  in kulturo, Rogaška Slatina, ki so jo  ustanovile:  Občina   Bistrica ob Sotli, Občina Kozje, Občina Podčetrtek,  Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Šmarje pri Jelšah,  objavljen pa je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 9/2020 z dne 14. februar  2020. Dostop do Odloka:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0261/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-ustanovitvi-javnega-zavoda-ljudska-univerza-rogaska-slatina

 1. e) Notranji predpisi
 • Pravila Ljudske univerze  Rogaška Slatina,
 • Hišni red Ljudske univerze Rogaška Slatina,
 • Pravilnik o delu Sveta Ljudske univerze Rogaška Slatina,
 • Poslovnik o delu andragoškega zbora Ljudske univerze Rogaška Slatina,
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
 • Pravilnik o popisu,
 • Pravilnik o sistemnotranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na LU Rogaška Slatina,
 • Pravilnik o računovodstvu,
 • Pravilnik o delovnem času,
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov,
 • Pravilnik o osnovah in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti,
 • Pravilnik o plačah,
 • Pravilnik o varovanju dokumentarnega gradiva z oznakami tajnosti ter informacijske tehniške opreme,
 • Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom.

Vsi notranji predpisi so na vpogled na sedežu Ljudske Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina.

 1. 7 Seznam strateških in programskih dokumentov

NPUR in programski dokumenti zavoda se nahajajo v tajništvu zavoda.

 1. 8 Seznam evidenc, s katerimi upravlja organ
 • Evidenca izdanih spričeval in drugih listin za programe trgovec, bolničar, gastronom in hotelir, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, kozmetični tehnik, gastronomija in turizem, gastronomija, zdravstvena nega, ekonomska gimnazija, maturitetni tečaj  in osnovna šola za odrasle;
 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis v programe trgovec, trgovec, bolničar, gastronom in hotelir, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, kozmetični tehnik, gastronomija in turizem, gastronomija, zdravstvena nega, ekonomska gimnazija, maturitetni tečaj  in osnovna šola za odrasle;
 • Evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni in splošni  maturi za trgovec, bolničar, gastronom in hotelir, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, kozmetični tehnik, gastronomija in turizem, gastronomija, zdravstvena nega, ekonomska gimnazija, maturitetni tečaj  in osnovna šola za odrasle;
 • Evidenca o NPZ v programu Osnovna šola za odrasle;
 • Evidenca o udeležbi izobraževanja v programih trgovec, bolničar, gastronom in hotelir, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, kozmetični tehnik, gastronomija in turizem, gastronomija, zdravstvena nega, ekonomska gimnazija, maturitetni tečaj  in osnovna šola za odrasle;
 • Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja za programe trgovec, bolničar, gastronom in hotelir, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, kozmetični tehnik, gastronomija in turizem, gastronomija, zdravstvena nega, ekonomska gimnazija, maturitetni tečaj  in osnovna šola za odrasle;
 • Evidenca o izpitih za programe trgovec, bolničar, gastronom in hotelir, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, kozmetični tehnik, gastronomija in turizem, gastronomija, zdravstvena nega, ekonomska gimnazija, maturitetni tečaj  in osnovna šola za odrasle;
 • Evidenca vključenih v proces svetovanja in informiranja;
 • Evidenca vključenih na Izpitih  iz znanja slovenščine kot drugega  in tujega jezika- vstopna in osnovna raven;
 • Evidenca zaposlenih;
 • Evidenca zunanjih pogodbenih sodelavcev;
 • Evidenca udeležencev v programih neformalnega izobraževanja;
 • Evidenca opravljanja preverjanja znanja v programih neformalnega izobraževanja;
 • Evidenca prostovoljskega dela;
 • Liste prisotnosti v posameznih programih neformalnega izobraževanja;
 • Dnevniki dela.

 

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu.

 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop prek spleta:
https://lu-rogaska.si/

Fizični dostop:
Na lokaciji Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

Uradne ure: od ponedeljka do petka med 10.00 in 12.00

Delni dostop:
V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije o posameznih izobraževalnih programih,
 • informacije o prostih mestih v izobraževalnih programih,
 • informacije o višini šolnin, vpisnin, tečajnin,
 • informacije o datumih predavanj, izpitov, tečajev,
 • informacije o razpisih,
 • informacije o prehodnosti med različnimi programi formalnega izobraževanja.

 1. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO):

Branka Snoj, odvetniška pisarna Snoj, Linhartova 13, 1000 Ljubljana
Kontakt: info@odvetnica-snoj.si

 

 1. STROŠKOVNIK

 1. Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 4. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 7. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 9. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 10. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 12. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 13. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

Skip to content