Končani nacionalni projekti

Vaš drugi dom

Naziv operacije:   Vaš drugi dom

Akronim operacije: V.D.D.

Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina

Partnerji:

PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o.,

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ

 

Tematsko področje:  Ustvarjanje delovnih mest

Ukrep:   1.2 Razvoj in trženje lokalnih potencialov

Cilj:        1.2.1 Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev

 

VREDNOST PROJEKTA: 10.779,95 EUR

TRAJANJE OPERACIJE:  od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019

Kratek povzetek:

Spodbujali bomo razvoj in širitev turistične ponudbe območja, kar bo vplivalo na razvoj novih turističnih storitev v urbanem naselju, s tem pa bomo posredno in dolgoročno vplivali na ustvarjanje delovnih mest ter vključene ozaveščali o pomenu pravne ureditve izvajanja storitev. Partnerstva bodo posredno vplivala na ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, saj bodo predstavljala potencial za odpiranje delovnih mest. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bomo omogočali podporno razvojno okolje, ustvarili bomo pogoje za zagotovitev družinam prijaznih podjetij. S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja informacijske in izobraževalne funkcije. Naučili jih bomo uspešnega trženja in grafičnega oblikovanja njihovih storitev ter tako posredno vplivali na ustvarjanje novih delovnih mest. Inovativnega v operaciji je to, da bomo na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega vzpostavili nov pristop uresničevanja lokalnega razvoja z rabo lokalnih virov (prenos dobrih praks v lokalno območje). Takšnega projekta na območju Las Obsotelje in Kozjansko še ni bilo.

 

Cilji:

Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev tako, da bo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko izvajala aktivnosti, s katerimi bomo okrepili razvoj trženja lokalnih potencialov, s pomočjo izobraževalnih delavnic s področja računalništva, spletnih socialnih omrežij, fotografije, učinkovite rabe spletnih portalov, ki ponujajo namestitve, ter računovodskega vodenja, vzpostavljene formalne ureditve podjetništva oz. storitev, dosegli cilj, da bodo mladi, brezposelni, starejši, ženske, brezposelni lahko z novo pridobljenimi znanji lahko ustvarili storitev, ki jim bo dolgoročno prinesla finančno varnost. Nova turistična storitev je zelo perspektivna na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega, saj imamo veliko večstanovanjskih objektov, ki zaradi odseljevanja ljudi v druge kraje in regije ostajajo prazna.  

Neposredni učinki operacije so namenjeni brezposelnim, mladim in ženskam, moški, in tudi aktivnim podjetnikom. Na območju je še vedno velika brezposelnost in premajhna vključenost mladih in žensk v delovno okolje. Z njihovim vključevanjem v operacijo bodo predvsem mladi (in tudi starejši brezposelni) dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju. Z novim načinom razmišljanja trženja namestitev bomo lahko v izobraževanje vključili vse ranljive ciljne skupine, saj so izobraževalni moduli namenjeni ravno temu, da funkcionalno opremijo vsakega posameznika, da bo lahko le-to uporabljal vsakodnevno pri delu.

 

Glavne dejavnosti:

A1 – Vodenje in koordinacija projekta

A2 – Informiranje in komuniciranje o operaciji

A3 – Izobraževalni moduli:

 • Digitalna akademija
 • Osnove digitalne fotografije
 • Uporaba pametnega telefona pri fotografiji in sledenje trendom
 • Obdelava slik z grafičnimi programi
 • Profesionalno fotografiranje
 • Psihološki profil gosta
 • Čustvena in razumska inteligenca gosta
 • Osnove računovodstva
 • Učinkovita raba spletnih socialnih omrežij v marketingu
 • Pravnik vidik vzpostavitve oddajanja namestitev
 • Raba spletnih portalov namestitev

 A4: Katalog ponudnikov

A5: Zaključni dogodek Vaš drugi dom

Pričakovani rezultati:

Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli, dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju in trženju turističnih storitev.

Povezava: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020

Povezava: http://www.las-ok.si/

Povezava: https://www.program-podezelja.si

Pametne vasi za jutri

Naziv aktivnosti:
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3.JR)
OPERACIJA: Pametne vasi za jutri

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.
VKLJUČENI PARTNERJI:
• LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (vodilni partner)
• LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
• LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
• LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
• LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

 • upravičenci na območju LAS Obsotelje in Kozjansko: (Razvojna agencija Sotla, Ljudska univerza Rogaška Slatina, CPU Rogaška Slatina, Tuncovec in Občina Rogaška Slatina).

RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:
V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«.
Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati.
Koncept pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS – i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.
CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:
• ohranitev vitalnega, razvitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje
• povečati poseljenost podeželja
• oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo
• povezati lokalne pridelovalce in potrošnike z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe)
AKTIVNOSTI:
V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:
• Vodenje in koordinacija projekta
• Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«
• Oblikovanje pilotnih modelov – programov za pametne vasi – vasi za starejše
• Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju
• Ogled in prenos dobrih praks
• Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
• Promocijske aktivnosti
• Skupna evalvacija projekta

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Recepti Kulinarične delavnice Pametne vasi: RECEPTI

 

https://skp.si/

 

Dvig ravni pismenosti

Naziv operacije : DVIG RAVNI PISMENOSTI

Opis operacije:
Ljudska univerza Rogaška Slatina je bila v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 izbrana za izvedbo naslednjih programov:

 Program Št. skupin v 2010/2011  Št. skupin v 2011/2012 Št. skupin v 2012/2013
 UŽU – MI 1 1 1
 UŽU – BIPS 1 1 1
 UŽU – IP 1 1 1
 RPO 4 4 4
 RDO 4 4 4
 UŽU – knjige 0 1 1
 BZZ 1 1 1
 UŽU – razgibajmo 0 1 1Naziv upravičenca : LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA

Vrednost projekta : 146.860,00 EUR

Trajanje projekta: od 1.9.2010 do 30.6.2013

Kontaktna oseba: Irena Hostnik, 03 81 82 444 ali irena@lu-rogaska.si

Izvedba programov v šolskem letu 2011/2012 :

 ProgramTermin izvedbe
 UŽU – MIMarec 2012
 UŽU – BIPSMarec 2012
 UŽU – IPMarec 2012
 RPONovember 2011 – Junij 2012
 RDOJanuar 2012 – Avgust 2012
 UŽU – knjigeFebruar 2012
 BZZMarec 2012
 UŽU – razgibajmo    Februar 2012Opis programov

 

Center vseživljenskega učenja - CVŽU

V Centru vseživljenjskega učenja Savinjska brezplačno nudimo:
 • pomoč pri odločitvah za izobraževanje in učenje,
 • informacije o izobraževalnih ustanovah,štipendijah in objavah vajeniških učnih mest,
 • nasvete za iskanje zaposlitve, pisanje prošenj in pripravo na uspešen zaposlitveni razgovor,
 • dostop do računalniškega programa za samostojno načrtovanje poklicne poti,
 • možnost samostojnega učenja,
 • pomoč usposobljenega mentorja za podporo pri samostojnem učenju,
 • dostop do računalnika in svetovnega
 • spleta ter novih oblik e-učenja,
 • multimedijska in učna e-gradiva ter
 • aktualne revije in časopise ter strokovno literaturo.
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) poudarjajo pomen vseživljenjskega učenja. Delujejo na 18 različnih lokacijah v Savinjski regiji, prebivalcem regije ponujajo možnost samostojnega učenja, uporabe IKT podpore, učnih gradiv, e-gradiv in pomoči usposobljenega mentorja za pomoč in podporo pri samostojnem učenju. V okviru naše ljudske univerze delujejo tri TVŽU : 
 • TVŽU Šentjur, Drofenikova ulica 16, 3230 ŠENTJUR Delovni čas : Sre: od 8.00 do 15.00 
 • TVŽU Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 24, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH Delovni čas : Pon, Tor, Čet, Pet : od 8.00 do 14.00 , Sre: od 12.00 do 18.00 
 • TVŽU Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a ,3250 ROGAŠKA SLATINA Delovni čas : Pon, Sre : od 7.00 do 18.00 Tor, Čet: od 7.00 do 15.00 Pet: od 7.00 do 14.00 

SVETOVALNO SREDIŠČE (ISIO) na sedežu UPI – LU Žalec in na dislokacijah Celje, Celje –zapori Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Laško .
V ISIO :
 • vam pomagamo pri odločitvah za izobraževanje in učenje,
 • vas informiramo o možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali za prosti čas,
 • vas seznanimo z vpisnimi pogoji v različne programe, možnostmi prehajanja med programi in trajanjem izobraževanja,
 • vam pomagamo pri premagovanju učnih in drugih težav povezanih z izobraževanjem
 • in vas spremljamo na vaši izobraževalni poti – pred, med in po zaključenem izobraževanju.

V okviru CIPS-a (Centra za informiranje in poklicno svetovanje) vam pomagamo pri načrtovanju poklicne poti, zato so vam na voljo:
 • računalniški program KIK (kam in kako) za samostojno načrtovanje poklicne poti,
 • opisi poklicev,
 • nasveti kako iskati zaposlitev, pisati prošnje, se pripraviti na zaposlitveni razgovor…,
 • informacije o srednjih, višjih, visokih šolah, fakultetah in akademijah ter o štipendijah in objavah vajeniških učnih mest.

Na SPLETNEM PORTALU www.cvzu-savinjska.si boste našli:
 • podrobnejše informacije o delovanju našega centra,
 • baze podatkov o izobraževanju in učenju,
 • sezname gradiv za samostojno učenje pri vseh partnerskih organizacijah,
 • sezname razpoložljivih e-gradiv in dostopov do e-učenja,
 • koristne informacije in nasvete,
 • hkrati pa boste imeli možnost postavljati vprašanja in razpravljati o učenju in izobraževanju.

Nosilec projekta :
UPI Ljudska univerza Žalec

Partnerske organizacije v projektu :
Ljudska univerza Rogaška Slatina
Ljudska univerza Celje
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sotla
RACIO, Družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o.

Projekt sofinancirata EU in Ministrstvo RS za šolstvo in šport .

Projekt POKI

Ljudska univerza Rogaška Slatina se je januarja 2010 vključila v projekt POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

V projekt smo se vključili, ker želimo nuditi našim slušateljem, predavateljem in zaposlenim najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast.

Projekt sofinancirata in podpirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Institucionalno usposabljanje

Izvajamo naslednje sklope na Območni službi Celje:

 • Ruski jezik, stopnje I do VI
 • Ruski jezik, osvežitveni tečaj
 • Angleški jezik, stopnje I do VI
 • Angleški jezik, osvežitveni tečaj
 • Nemški jezik, stopnje I do VI
 • Nemški jezik, osvežitveni tečaj
 • Italijanski jezik, stopnje I do VI
 • Italijanski jezik, osvežitveni tečaj
 • Slovenski jezik za tujce, stopnje I do III
 • Tečaj za voznika viličarja
 • Računovodja 

GASTRONOMSKA IN VINARSKA IDENTITETA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

 Gastronomska in vinarska identiteta Obsotelja in Kozjanskega

Postrezimo domače okusnejše

 

PRIJAVITELJ: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina

PARTNERJA: Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ. 

OBMOČJE OBČIN, KI JIH POKRIVA PROJEKT: Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Podčetrtek

PREDSTAVITEV PROJEKTA:
Namen projekta je izvedba brezplačnih programov izobraževanja, temelječega na vsebinah, ki spodbujajo izboljšanje turistične promocije, prepoznavnosti, trženja na podeželju ter razvoj dopolnilnih dejavnosti.

V okviru projekta bomo izvedli:

 • Delavnice: Trženje in promocija lastnih izdelkov – 8 ur (1 delavnico), Poslovno komuniciranje – 10 ur: (2 delavnici), Komuniciranje v tujih jezikih – 30 ur na delavnico (5 delavnic), Serviranje hrane in dekoriranje – 20 ur (3 delavnice), Priprava miz in pogrinjkov – 20 ur (3 delavnice), Slovenske narodne jedi z območja Obsotelja in Kozjanskega – 5 ur (2 delavnice), Spoznajmo vino 5 ur (2 delavnici);
 • Vzpostavitev Info točke, na kateri bodo društva in posamezni ponudniki dobili informacije o aktualnih razpisih, zakonodaji, možnosti registracije (s.p., dopolnilne dejavnosti). V ta namen bo na lokaciji v Rogaški Slatini na voljo strokoven sodelavec 1xtedensko po 4 ure.
 • Izdelali publikacijo in uredili spletno podstran: Predstavitev društev na podeželju, Sodobna in tradicionalna gastronomija Obsotelja in Kozjanskega. 

CILJNE SKUPINE:
Projekt je namenjen društvom na podeželju (društva kmečkih žena, vinogradniki, turistična društva, društvo podeželske mladine) za boljše trženje lastnih proizvodov in storitev ter dobrot kmečke kuhinje, vrednotenje vin, višji nivo ponudbe in komuniciranja.

Projekt neposredno podpira tudi mlade do 25 let spoznavanje tradicionalne gastronomije, medgeneracijsko sodelovanje in ženske dvig kakovosti življenja, boljša zastopanost kulinarike na gastronomskih razstavah, večja vključenost v kulturno in gospodarsko življenje.

CILJNI PROJEKTA:

 • Dvig ravni usposobljenost članov društev 
 • Boljša turistična ponudba in promocija območja 

REZULTATI PROJEKTA:

 • Izdelana predstavitvena publikacija in spletna podstran – predstavitev društev ter tradicionalne gastronomije Obsotelja in Kozjanskega
 • Izvedenih 18 delavnic
 • Izboljšan nivo storitev društev na podeželju, ki vključujejo etnološko dediščino gastronomije in vinarstva.

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA: OKTOBER 2012 – MAJ 2014

VREDNOST PROJEKTA:
27.587,30 EUR

 

 

Predstavitev društev, ki skrbijo za gastronomsko in vinarsko identiteto Obsotelja in Kozjanskega

VEČ


Aktivnosti projekta

VEČ

Nadgradnja podjetniške in življenjske kompetence za uspešno podjetniško potNaziv operacije:

Nadgradnja podjetniške in življenjske kompetence za uspešno podjetniško pot

Akronim operacije: (P)ostani  aktiven podjetnik

Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina

Partnerji:

PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o.,

Območna obrtno–podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah,

Mladinski svet Občine Rogaška Slatina

CELOTNA VREDNOST OPERACIJE (z DDV): 33.077,02 EUR

TEMATSKO PODROČJE: Ustvarjanje delovnih mest

UKREP: 1.1.: Podporno okolje za razvoj podjetništva

CILJ: 1.1.1.: Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje

TRAJANJE OPERACIJE:  od 12. 4. 2018 do 28. 2. 2019

 

Kratek povzetek:

Na področju razvoja gospodarstva bomo ustvarjali podporno okolje za rast malih in srednjih podjetij, ki so na območju LAS-a pomembni za razvoj gospodarstva, in za njihov razvoj. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in  ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bomo omogočali podporno razvojno okolje, ustvarili bomo pogoje za zagotovitev  družinam prijaznih podjetij in zdravega delovnega okolja. Spodbujali bomo aktivacijo človeških virov (pozitivna samopodoba, samozavest, zdrav življenjski slog …). S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, start-upom, in sicer predvsem s področja svetovanja, informacijske in izobraževalne funkcije s poudarkom na zdravem življenjskem slogu podjetnika.

 

Cilji:

Na območju bomo izvajali aktivnosti, s katerimi bomo okrepili razvoj podjetništva, dajali bomo podporo ukrepom za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Aktivnosti bodo prispevale k spodbujanju podjetniške miselnosti. Mlade, brezposelne in potencialne podjetnike bomo spodbujali, da si bodo z novo pridobljenimi znanji lažje sami ustvarili svoja bodoča delovna mesta. Spodbujali bomo aktivacijo človeških virov (pozitivna samopodoba, samozavest, zdrav življenjski slog …). S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja svetovanja, informacijske in izobraževalne funkcije s poudarkom na zdravem življenjskem slogu podjetnika. Naš namen je tudi z izbranimi aktivnostmi (izobraževalnimi, svetovalnimi, aktivnostmi za zdrav življenjski slog, obvladovanje stresa) udeležence med seboj povezati in tako ustvariti novo podporno okolje.

 

Glavne dejavnosti:

 1. Vodenje in koordinacija projekta
 2. Promocija in obveščanje javnosti
 3. Izobraževalni moduli
 • Poslovna angleščina za podjetnike
 • Poslovna nemščina za podjetnike 
 • Poslovna ruščina za podjetnike
 • Poslovna komunikacija v slovenskem jeziku
 • Javno nastopanje in komunikacija z mediji 
 • Preprečevanje  in obvladovanje stresa na delovnem mestu 
 • Zdrav življenjski slog podjetnika (telovadba, mentorsko skupine, izdelava individualnega načrta, najem)
 • Pot v samostojnost 
 • Preverjanje in razvoj poslovne ideje
 • Trg, kupci in deležniki ter pravni in finančni vidik
 • Umetnost marketinga
 • Poslovno okolje, v katerem delujem lokalno, regionalno in nacionalno ter mreženje

          4. Svetovanje in mentorstvo na info točka
          5. Zaključni dogodek Podjetnik za zdravo telo na kolo

 

Pričakovani rezultati:

Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli večjo informiranost s področja zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja, dobili bodo podporo s področja podjetniškega svetovanja in aktivnega življenjskega sloga ter tako imeli novo storitev, znali bodo ustvarjalno uporabiti znanje.

 

Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Povezava: http://www.las-ok.si/

Povezava: https://www.program-podezelja.si
Operacija: UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI
Akronim operacije: EMINA DOŽIVETJA

Občina Podčetrtek kot prijavitelj operacije »Emina tematska pot« kandidira za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Emine tematske poti se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo. Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Občina bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer:

 1. Turistično društvo Pristava pri Mestinju,
 2. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje,GIZ
 3. Osnovno šolo Podčetrtek,
 4. Ljudsko univerzo Rogaška Slatina.

Cilj operacije Ureditev Emine tematske poti je razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov in promocija območja operacij.
Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta:

 • 2 nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje) ter
 • novo inovativno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Vrednost operacije znaša 134.358,22 EUR (po tekočih cenah) in le-ta bo sofinancirana v višini 70.000,00 EUR s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in RS. Partnerji bodo v letu 2019 zagotovili skupno 64.358,22 EUR.

Predmetna operacija v ureditev Emine tematske poti vključuje sledeče aktivnosti:

 1. objava JN za izbor izvajalca za ureditev poti,
 2. izbor izvajalca in podpis pogodbe z njim,
 3. izvedba gradbenih in obrtniških del za ureditev poti ter postavitev opreme,
 4. postavitev označevalnih tabel,
 5. strokovni nadzor,
 6. razvoj (oblikovanje) novega turističnega produkta – Emine poti,
 7. promocijske aktivnosti,
 8. organizacija in izvedba kulturne prireditve ob zaključku operacije,
 9. organizacija in izvedba šolskega pohoda,
 10. oblikovanje Eminega menija-nov produkt in organizacija izobraževalnih delavnic o kulinariki ter izdelava zloženke starih receptov,
 11. informiranje in obveščanje javnosti ter
 12. vodenje operacije.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • urejena Emina tematska pot v skupni dolžini 2,610 km
 • dva nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje),
 • izvedene izobraževalne delavnice o menijih (4),
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.


Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Povezava: http://www.las-ok.si/
Povezava: https://www.program-podezelja.si
Naziv operacije: Vaš drugi dom
Akronim operacije: V.D.D.

Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Partnerji: PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o.,
Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ

Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest
Ukrep: 1.2 Razvoj in trženje lokalnih potencialov
Cilj: 1.2.1 Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev


VREDNOST PROJEKTA: 10.779,95 EUR
TRAJANJE OPERACIJE: od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019

Kratek povzetek:

Spodbujali bomo razvoj in širitev turistične ponudbe območja, kar bo vplivalo na razvoj novih turističnih storitev v urbanem naselju, s tem pa bomo posredno in dolgoročno vplivali na ustvarjanje delovnih mest ter vključene ozaveščali o pomenu pravne ureditve izvajanja storitev. Partnerstva bodo posredno vplivala na ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, saj bodo predstavljala potencial za odpiranje delovnih mest. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bomo omogočali podporno razvojno okolje, ustvarili bomo pogoje za zagotovitev družinam prijaznih podjetij. S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja informacijske in izobraževalne funkcije. Naučili jih bomo uspešnega trženja in grafičnega oblikovanja njihovih storitev ter tako posredno vplivali na ustvarjanje novih delovnih mest. Inovativnega v operaciji je to, da bomo na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega vzpostavili nov pristop uresničevanja lokalnega razvoja z rabo lokalnih virov (prenos dobrih praks v lokalno območje). Takšnega projekta na območju Las Obsotelje in Kozjansko še ni bilo.

Cilji:

Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev tako, da bo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko izvajala aktivnosti, s katerimi bomo okrepili razvoj trženja lokalnih potencialov, s pomočjo izobraževalnih delavnic s področja računalništva, spletnih socialnih omrežij, fotografije, učinkovite rabe spletnih portalov, ki ponujajo namestitve, ter računovodskega vodenja, vzpostavljene formalne ureditve podjetništva oz. storitev, dosegli cilj, da bodo mladi, brezposelni, starejši, ženske, brezposelni lahko z novo pridobljenimi znanji lahko ustvarili storitev, ki jim bo dolgoročno prinesla finančno varnost. Nova turistična storitev je zelo perspektivna na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega, saj imamo veliko večstanovanjskih objektov, ki zaradi odseljevanja ljudi v druge kraje in regije ostajajo prazna.
Neposredni učinki operacije so namenjeni brezposelnim, mladim in ženskam, moški, in tudi aktivnim podjetnikom. Na območju je še vedno velika brezposelnost in premajhna vključenost mladih in žensk v delovno okolje. Z njihovim vključevanjem v operacijo bodo predvsem mladi (in tudi starejši brezposelni) dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju. Z novim načinom razmišljanja trženja namestitev bomo lahko v izobraževanje vključili vse ranljive ciljne skupine, saj so izobraževalni moduli namenjeni ravno temu, da funkcionalno opremijo vsakega posameznika, da bo lahko le-to uporabljal vsakodnevno pri delu.

Glavne dejavnosti:
A1 – Vodenje in koordinacija projekta
A2 – Informiranje in komuniciranje o operaciji
A3 – Izobraževalni moduli:

 • Digitalna akademija
 • Osnove digitalne fotografije
 • Uporaba pametnega telefona pri fotografiji in sledenje trendom
 • Obdelava slik z grafičnimi programi
 • Profesionalno fotografiranje
 • Psihološki profil gosta
 • Čustvena in razumska inteligenca gosta
 • Osnove računovodstva
 • Učinkovita raba spletnih socialnih omrežij v marketingu
 • Pravnik vidik vzpostavitve oddajanja namestitev
 • Raba spletnih portalov namestitev

A4: Katalog ponudnikov
A5: Zaključni dogodek Vaš drugi dom


Pričakovani rezultati:
Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli, dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju in trženju turističnih storitev.

Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Povezava: http://www.las-ok.si/
Povezava: https://www.program-podezelja.si
Naziv aktivnosti: 
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3.JR)
OPERACIJA: Pametne vasi za jutri

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.

VKLJUČENI PARTNERJI:

 • LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (vodilni partner)
 • LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
 • LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • upravičenci na območju LAS Obsotelje in Kozjansko: (Razvojna agencija Sotla, Ljudska univerza Rogaška Slatina, CPU Rogaška Slatina, Tuncovec in Občina Rogaška Slatina).


RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:

V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«.
Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati.
Koncept pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS – i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

 • ohranitev vitalnega, razvitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje
 • povečati poseljenost podeželja
 • oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo
 • povezati lokalne pridelovalce in potrošnike z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe)


AKTIVNOSTI:

V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«
 • Oblikovanje pilotnih modelov – programov za pametne vasi – vasi za starejše
 • Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju
 • Ogled in prenos dobrih praks
 • Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
 • Promocijske aktivnosti
 • Skupna evalvacija projekta


Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Povezava: http://www.las-ok.si/
Povezava: https://www.program-podezelja.si

Ureditev Emine tematske potiUreditev Emine tematske potihttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
http://www.las-ok.si/
https://www.program-podezelja.si/sl/

operacija: UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI

akronim operacije:EMINA DOŽIVETJA

Občina Podčetrtek kot prijaviteljoperacije »Emina tematska pot« kandidira za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Emine tematske poti se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo.  Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Občina bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer:

 1. Turistično društvo Pristava pri Mestinju,
 2. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje,GIZ
 3. Osnovno šolo Podčetrtek,
 4. Ljudsko univerzo Rogaška Slatina.

Cilj operacije Ureditev Emine tematske poti je razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov in promocija območja operacij.

 Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta:

 • 2 nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje) ter
 • novo inovativno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

 Vrednost operacije znaša 134.358,22 EUR (po tekočih cenah) in le-ta bo sofinancirana v višini 70.000,00  EUR s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in RS. Partnerji bodo v letu 2019 zagotovili skupno 64.358,22 EUR.

Predmetna operacija v ureditev Emine tematske poti vključuje sledeče aktivnosti:

 1. objava JN za izbor izvajalca za ureditev poti,
 2. izbor izvajalca in podpis pogodbe z njim,
 3. izvedba gradbenih in obrtniških del za ureditev poti ter postavitev opreme,
 4. postavitev označevalnih tabel,
 5. strokovni nadzor,
 6. razvoj (oblikovanje) novega turističnega produkta – Emine poti,
 7. promocijske aktivnosti,
 8. organizacija in izvedba kulturne prireditve ob zaključku operacije,
 9. organizacija in izvedba šolskega pohoda,
 10. oblikovanje Eminega menija-nov produkt in organizacija izobraževalnih delavnic o kulinariki ter izdelava zloženke starih receptov,
 11. informiranje in obveščanje javnosti ter
 12. vodenje operacije.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • urejena Emina tematska pot v skupni dolžini 2,610 km,
 • dva nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje),
 • izvedene izobraževalne delavnice o menijih (4),
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.
 
Recepti: EMIN MENI
Skip to content