Končani nacionalni projekti

Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več na www.eu-skladi.si.

Cilji projekta so:

– odraslim (zaposlenim in brezposelnim) s pripravo in izvedbo ustreznih izobraževalnih programov omogočiti, da bodo povečali oziroma izboljšali svoje splošno in poklicno znanje, spretnosti in kompetence,

– pomagati odraslim, da bodo izboljšali svojo sposobnost prilagajanja spremembam na trgu dela in v družbi ter povečali svojo konkurenčnost na trgu dela,

– povečati zaposljivost brezposelnih oseb in njihovo mobilnost na trgu dela,

– ozaveščati odrasle o pomenu vseživljenjskega učenja za izboljševanje znanja, spretnosti in kompetenc ter za osebno rast, lažje obvladovanje sprememb in načrtovanje poklicne kariere,

– povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko izobraževanje in učenje,

– prispevati k socialnemu vključevanju, aktivnemu državljanstvu in osebnemu razvoju odraslih,

– povezati čim več ključnih deležnikov v lokalnem okolju in tako prispevati k zmanjšati strukturnega neskladja na trgu dela.

 

Specifični cilji projekta pa so

– skupaj s konzorcijskimi partnerji za odrasle pripraviti in izvesti kakovostne izobraževalne programa za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc s poudarkom na razvoju kompetenc s področja IKT tehnologij in preverjanja za javno veljavne izpite, nacionalne poklicne kvalifikacije, ECDL;

– izvajati svetovanje v procesu izobraževanja, ki vključuje naslednje elemente andragoškega dela s ciljno skupino: pripravo izvedbenega načrta, svetovalno podporo med izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredovanja in evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno udeleženca in popis kompetenc po programu;

– razvijati in v programe vpeljevati nove učne metode in tehnike v skladu z najnovejšimi ugotovitvami strokovne javnosti;

– ažurno in v skladu z zahtevami javnega razpisa spremljati izvajanje in doseganje določenih kazalnikov;

– organizatorjem in izvajalcev izobraževalnih programov omogočiti udeležbo na usposabljanjih, povezanih z razpisom, v organizaciji ACS ali ministrstva;

– izvesti zaključno konferenco;

– krepiti in nadgraditi že obstoječe konzorcijsko partnerstvo in sistematično skrbeti za izmenjavo dobrih izkušenj in praks;

– okrepiti sodelovanje med gospodarstvom in Zavodom za zaposlovanje na eni strani ter med izobraževanjem in podpornimi institucijami v Savinjski regiji na drugi strani;

– skupaj s partnerji in ključnimi deležniki izvajati stalne promocijske, animacijske  in evalvacijske aktivnosti in skrbeti za nenehen dvig kakovosti izobraževalnih storitev.

Ciljna skupina: ODRASLI, ki so MANJ USPOSOBLJENI, NIŽJE IZOBRAŽENI (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na STAREJŠIH OD 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Pričakovani kazalniki učinka

– 1333 vključenih udeležencev v izobraževalne programe, od teh jih bo najmanj 70% starejših od 45 let;

– 1333 zbranih obrazcev 7 Vprašalnik za spremljanje podatkov udeležencev na operacijah (zbrani podatki o udeležencih glede na spol – enakopravna zastopanost, izobrazbo in status)

Pričakovani kazalniki rezultata

– 1308 udeležencev bo uspešno zaključilo program (98% od 977);

– 1308 izdanih potrdil o usposabljanju skupaj s popisom kompetenc;

– 1308 zbranih obrazcev 7 Vprašalnik za spremljanje podatkov udeležencev na operacijah (zbrani kazalniki glede na statusne spremembe udeležencev najkasneje 4 tedne po zaključenem programu in najkasneje 6 mesecev po zaključenem programu).

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI V OKVIRU PROJEKTA:


PROGRAMI, ki se bodo izvajali v skladu z analizo potreb za celoten konzorcij

 1. a) Javno veljavni programi UŽU: Beremo in pišemo skupaj, Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem, Knjige so zame)
 2. b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 3. c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev
 4. d) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle
 5. e) neformalni izobraževalni programi za odrasle NIPO

e1 Program sporazumevanje v slovenskem jeziku

e2 Program sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:

PREŽIVETVENA RAVEN A1 (angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina)

OSVEŽITVENI TEČAJ A2 (vmesna raven; angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina)

e3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti

KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU IN V PROSTEM ČASU

e4 pridobivanje digitalnih kompetenc RDO

UPORABA RAČUNALNIKA IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE POKLICA

UPORABA PAMETNIH TELEFONOV/TABLIC V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

DIGITALNE NAPRAVE ZA KOMUNICIRANJE S SVETOM

 1. f) Program za uporabo načel HACCP sistema
 2. g) Programi priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

USPOSABLJANJE ZA PRIPRAVE NA NPK OPERATER/OPERATERKA NA CNC STROJU

PROGRAM PRIPRAV NA NPK S PODROČJA VARJENJA

PRIPRAVE NA NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

PRIPRAVE NA NPK V GOSPODINJSKIH IN PODOBNIH STORITVAH

PRIPRAVE ZA NPK HIŠNIK/HIŠNICA

PRIPRAVE ZA NPK VIZAŽIST/VIZAŽISTKA

 1. h) Program priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika
 2. i) Program priprave na opravljanje izpita iz tujih jezikov – osnovna raven
 3. j) Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL

PRIPRAVE NA ECDL START

 1. k) Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka
 2. l) Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

l1 preverjanje in potrjevanje na NPK socialni oskrbovalec na domu, varilec, operater na CNC stroju

l2 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni

l5 izpit za pridobitev certifikata iz tujega jezika – DIC osnovna raven

l6 izpit za modul osnovnega programa ECDL

Povzetek poročila projektnega partnerstva za leto 2019

Projektni partnerji smo skupno izvedli 64 različnih izobraževalnih programov ter pristop k izpitom omogočili 161 kandidatom. Ljudska univerza Žalec je izvedla 24 izobraževalnih programov in 115 izpitov, Ljudska univerza Rogaška Slatina 23 izobraževalnih programov in 29 izpitov ter Šolski center Celje 17 izobraževalnih programov in 27 izpitov.

V okviru projektnega partnerstva v letu 2019 beležimo 659 vseh vključitev v izobraževalne programe, od katerih je 641 enkratnih vključitev. 333 udeležencev je bilo starejših od 45 let, 143 pa je bilo takih, ki so bili vključeni v računalniško izobraževanje (RPO, RDO).  

Urniki

Urnik HACCP

URNIK Opolnomočenje za zdrav način življenja 2022

URNIK za NPK socialni oskrbovalec na domu 2022

URNIK Sporazumevanje v tujem jeziku- osvežitveni tečaj A2 Nemščina 2022

URNIK Uporaba računalniške in digitalne tehnologije 2022

URNIK Digitalne naprave za komuniciranje s svetom angleščina 2022

URNIK UŽU KNJIGE SO ZAME

URNIK-Digitalne-naprave-za-komuniciranje-s-svetom-nemščina 2021

URNIK SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU ANG A2

URNIK Opolnomočenje za zdrav način življenja 2 skupina 2021

URNIK HACCP

URNIK Opolnomočenje za zdrav način življenja 1 skupina 2021

Ruščina A1

Priprave na izpit slovenščine na osnovni ravni-1

Sporazumevanje v tujem jeziku Nemščina A1
RPO
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije-1
Sporazumevanje v tujem jeziku Italijanščina A1
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije-2
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije-3
Priprave na izpit iz slovenščine na osnovin ravni-2
HACCP
Opolnomočenje za zdrav način življenja
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklica-1

Ruščina A1-2

UŽI BIPS
NPK socialni oskrbovalec na domu

_____________________________________________________

Priprave na izpit iz slovenščine na osnovni ravni september 2019

Sporazumevanje v tujem jeziku – angleščina

Sporazumevanje v tujem jeziku – angleščina

Sporazumevanje v tujem jeziku – nemščina nadaljevalni

Sporazumevanje v tujem jeziku – ruščina

Priprave na izpit iz slovenščine na osnovni ravni november 2019

UŽU BIPS – 2 skupina

_____________________________________________________

Priprave na izpit iz slovenscine na osnovni ravni februar 2020.docx
Urnik za nemščino maj 2020
Uporaba računalniške in digitalne tehnologije 2020
Računalniška pismenost za odrasle julij 2020

Urniki RPO:  RPO1.docx   RPO2.docx   RPO3.docx   RPO4.docx

_____________________________________________________

Urniki:

URNIK Sporazumevanje v tujem jeziku- osvežitveni tečaj A2 Nemščina

URNIK Digitalne naprave za komuniciranje s svetom (italijanščini)2021

URNIK Uporaba računalniške in digitalne tehnologije 2021

URNIKza npk program socialni oskrbovalec na domu 2021

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

 • Projekt financira/sofinancira:
  Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Obdobje trajanja projekta:
  Od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
 • Ciljna skupina:
  Zaposleni
 • Partnerji/sponzorji projekta:
  UPI-Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče; SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje, Šolski center Celje

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili za območje Spodnje Savinjske regije izbrani za izvajanje projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022.

Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Glavne aktivnosti projekta so:

 • analiza potreb po izobraževanju in razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja in razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja;
 • usmerjanje k vpisu v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,….;
 • sodelovanje s ključnimi deležniki na ravni statistične regije.

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Če ste zaposleni in zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujete dodatna usposabljanja ali (pre)kvalifikacije, potem vas vabimo na OSEBNO SVETOVANJE, v katerem boste lahko:

 • analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, si zastavili ustrezne cilje in konkreten načrt njihove uresničitve,
 • prepoznali in vrednotili  svoja neformalno pridobljena znanja, spretnosti in kompetence ter izdelali portfolijo, in
 • koristili poglobljeno svetovalno podporo strokovnjaka, s pomočjo katere boste lažje in hitreje dosegli vaše cilje.       

Vse storitve so BREZPLAČNE.
Več info na tel.: 03 81 82 444 ali  041 415 635; e-pošta: info@lu-rogaska.si ali na naši spletni strani.

PRIJAVITELJ IN KOORDINATOR PROJEKTA – POSLOVODEČI PARTNER:
UPI-Ljudska univerza Žalec 

KONZORCIJSKI PARTNERJI:
1.    Ljudska univerza Celje
2.    Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
3.    Šolski center Slovenske Konjice – Zreče; SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje
4.    Šolski center Celje

Projekt Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022 izvajamo v obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022. V tem obdobju bomo v projekt vključili najmanj 1800 zaposlenih, od katerih se jih bo najmanj 75% vključilo v formalno ali neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje ali v postopek za pridobitev kvalifikacije oziroma certifikata.

Spletna stran organa upravljanja: http://www.svrk.gov.si/ in evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Socialna aktivacija

Projekt »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, SOC-AKT«

(Kraji izvedbe: Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice)

Projekt »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela«, ali krajše SOC-AKT, se je pričel izvajati dne 23.9.2019 v partnerstvu štirih organizacij, Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnosti razvoj Celje (Zavod ZRI Celje) ,  JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje, Ljudska univerza Rogaška Slatina in Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

 SOCIALNA AKTIVACIJA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 17.05.2019 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije, katerega namen je sofinanciranje projektov, ki izvajajo programe socialne aktivacije ter s svojim celostnim pristopom prispevajo k izboljšanju socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti. Do 30.9.2022 se bo izvajalo 20 projektov na območju Vzhodne in Zahodne Slovenije.

Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine. V okviru programov se izvajajo aktivnosti, ki prispevajo h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.

 

O PROJEKTU

Namen projekta »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela – SOC-AKT« je udeležencem omogočiti spoznavanje vsebin, načrtovanja in razvoja lastne poklicne poti/ kariere ter jim omogočiti proaktiven pristop k iskanju zaposlitve.

Glavni cilj projekta je z usposabljanji, delavnicami in preko aktivnosti spoznavati samega sebe in svoje vrednosti ter spodbujati osebnostno rast, potrebna znanja in sposobnosti. Projekt bo tako prispeval k večji informiranosti in ozaveščenosti o pomenu lastne proaktivnosti, kar lahko pripelje do uspešnega vstopa na trg dela. V ta namen projekt prispeva k izobraževanju in ozaveščanju o moči ustvarjalnega razmišljanja in pomenu za lastni osebni in profesionalni razvoj, kot tudi družbe v celoti.

Udeleženci pridobijo znanja, spretnosti in nasvete, ki jih potrebujejo za opravljanje delovnih nalog in so del delovnih usposabljanj. Naši strokovni sodelavci tesno sodelujejo s strokovnimi službami MDDSZ, koordinatorji programa SA, ZRSZ in CSD ter mentorji za namen pridobivanje delovnih spretnosti, ki nudijo praktično usposabljanje. Preko individualnih svetovanj in usmerjanja udeleženci spoznavajo samega sebe, svoje cilje in sposobnosti in prepoznavajo najbolj realen naslednji korak na poti k usposobljenosti za prehod na trg dela. Nekateri so pripravljeni in jim je izziv že praktično delo v okviru izvajanja programa, drugi spoznajo, da potrebujejo še dodatno podporo, zopet tretji pa potrebujejo specifična strokovna izobraževanja. Poleg individualnega svetovanja imajo udeleženci tudi svetovanje poklicnega usmerjanja kot predpriprava za trg dela.

 

Cilj projekta

Cilj projekta je povečati delež oseb iz ciljne skupine, ki bodo ob zaključku programa vključeni v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev in osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki jim bodo omogočili:

 • razvoj socialnih veščin in spretnosti,
 • dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
 • pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,
 • osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela,
 • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
 • dvig oz. pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial posameznika.

Pomemben cilj je tudi okrepiti povezovanje ključnih deležnikov v regiji za tesnejše sodelovanje in povezovanje. To pomeni boljše sodelovanje med partnerji in deležniki, okrepljeno sodelovanje, skupne koordinacije in usposabljanja na več ravneh ter tesno povezati delovanje lokalnih partnerjev,  MDDSZ – koordinatorji socialne aktivacija, ZRSZ in CSD.

 

Projekt dosega rezultat specifičnega cilja prednostne naložbe OP EKP 2014-2020 z naslednjimi postavljenimi cilji:

 • povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki bodo po koncu programov vključeni v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev (najmanj 15 oseb  v skupini – 5 izvedb programa na treh lokacijah: Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice).
 • Individualno delo z vsakim udeležencem posebej in vodenje individualnega izvedbenega načrta.
 • Osebna svetovanja, motiviranje in usmerjanje k aktivnemu iskanju rešitev za izhod iz položaja.
 • Tesno sodelovanje s partnerji in deležniki, še posebej s strokovnimi sodelavci KSA, ZRSZ in CSD.
 • 100% proaktivnost udeležencev programa socialne aktivacije in
 • kazalnik rezultata: najmanj 25% udeležencev programa socialne aktivacije vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu.

 

O PROGRAMU

 

V času izvajanja projekta bo v vsakem izmed treh krajev opolnomočeno 5 skupin po 15 oseb, skupaj vsaj 225 oseb iz ciljne skupine.  Ciljna skupina so polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so ali upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali vpisane v evidenco brezposelnih oseb na podlagi Zakona o urejanju trga dela ali na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali neaktivne  osebe s kompleksno socialno problematiko.

Posamezen program se izvaja 8 mesecev, pri TEM izvedba poteka v naslednjih fazah:

1. faza: 1 mesec za namen priprav na izvajanje programa,

2. faza: 6 mesecev za namen neposrednega izvajanja programa z udeleženci,

3. faza: 1 mesec za namen dodatnega individualnega dela z udeleženci po izhodu iz programa.

Vsebina 2. faze je razdeljena v 3 module:

Modul I: Uvodni modul

Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim udeležencem. Namen modula je navajanje na vsakodnevno rutino, spodbujanje integracije udeležencev v socialno okolje preko dela in funkcioniranja v skupini, dvig motivacije in spodbujanje osebnostne rasti udeležencev. Modul obsega aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, aktivnosti za motiviranje udeležencev in njihovo osebnostno rast in aktivnosti za dvig socialnih kompetenc..

Modul II: Izvedbeni modul

Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim udeležencem, pri tem je udeleženec vključen v spoznavanje procesov dela v okviru delovnih/učnih projektov pri izbranem delodajalcu. Namen je prepoznavanje in krepitev potencialov udeležencev, dvig funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za vstop na trg dela, spoznavanje trga dela in procesa dela pri izbranih delodajalcih. Modul obsega aktivnosti za spoznavanje trga dela, aktivnosti za dvig funkcionalnih kompetenc, aktivnosti za pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanje trgu dela in pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela.

Modul III: Izhodni modul

Skupinsko delo in dodatno individualno delo s posameznim udeležencem. Namen je pregled pridobljenega znanja in veščin udeležencev na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela in prepoznavanje primanjkljaja kompetenc, opredelitev nadaljnjih obravnav oz. vključitev v druge programe ali na trg dela in pomoč pri vstopanju na trg dela.

Modul obsega aktivnosti, usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev, pregled doseženih ciljev udeležencev in zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopanju na trg dela.

Projekt se bo izvajal od 23.9.2019 pa vse do 30.9.2022 na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, območje Celje, v krajih izvedbe Celje, Šmarje pri Jelšah in Slovenske Konjice.

 

 

SA CELJE

 

SA SLOVENSKE KONJICE

 

SA ŠMARJE PRI JELŠAH

 

Partnerji:

Zavod ZRI, Celje

JZ SOCIO– Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje

Partnerji:

Zavod ZRI, Celje

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Partnerji:

Zavod ZRI, Celje

Ljudska univerza Rogaška Slatina

 

Lokacija:

Zavod ZRI, Celje

Lokacija:

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

Lokacija:

Ljudska univerza Rogaška Slatina, enota Šmarje pri Jelšah

 
 
 

PROJEKT »Socio – večgeneracijski center / Socio VGC«

Prijavitelj: JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje

Partnerji:

 • Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
 • Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
 • MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE, zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, socialno podjetje, Žička cesta 4A, 3210 Slovenske Konjice

Namen projekta:

Večgeneracijski centri predstavljajo osrednje prostore zbiranja v lokalnem okolju, njihov namen pa je druženje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik druženja in izobraževanja. Namenjen je vsem generacijam, enostarševskim družinam, brezposelnim posameznikom, otrokom, ki so se znašli v različnih stiskah, otrokom s posebnimi potrebami,  posameznikom z zdravstvenimi omejitvami, migrantskim in begunskim posameznikom.

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021.   

 

Financiranje projekta: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz Evropskega socialnega sklada ter občine ustanoviteljice.

Vrednost projekta:  Celotna vrednost projekta znaša 875.000€, od tega 575.000€ prispevata Ministrstvo ter Evropski socialni sklad.

Izvedba projekta: Sam program ne bo deloval le lokalno, ampak tudi regionalno, kajti aktivnosti se bodo dogajale tudi pri partnerjih projekta in na terenu, zato so ga poleg Mestne občine Celje, podprle tudi občina Šentjur, občina Šmarje pri Jelšah, občina Dobje, občina Kozje, občina Bistrica ob Sotli, občina Rogatec, občina Podčetrtek, Rogaška Slatina, občina Slovenske Konjice in občina Zreče. Na območju Rogaške Slatine se bodo aktivnosti odvijale v prostorih  Ljudske univerze Rogaška Slatina, v okoliških domovih za upokojence, v knjižnici Šmarje pri Jelšah, v Varstveno delovnem centru Šmarje pri Jelšah in drugje.

 

Ciljne skupine projekta so:

 • družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
 • družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
 • otroci in mladi s posebnimi potrebami,
 • migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
 • enostarševske družine,

Specifični cilji projekta :

 • poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;
 • ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
 • opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
 • vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva večgeneracijski center ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
 • okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podje

 

 

Projekt se izvaja v okviru:

 • prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine
 • 1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti
 • 1.3. specifičnega cilja: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju

Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

 

 

Izvedba aktivnosti  v okviru projekta na lokaciji Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah:

 • Izvajanje delavnice – Učinkovit nastop na trgu dela
 • Treningi asertivnosti
 • Motivacijske delavnice
 • Delavnice socialnega podjetništva
 • Komunikacijski treningi
 • Delavnice s treningi mehkih veščin
 • Treningi- delavnice pisanja
 • Informiranje uporabnikov
 • Računalniško opismenjevanje
 • Finančno opismenjevanje
 • Tečaji tujih jezikov
 • Telefonsko opismenjevanje
 • Športne aktivnosti
 • Kulturne aktivnosti
 • Ustvarjalne in kreativne delavnice
 • Kuharske delavnice
 • Delavnice zdravega življenja
 • Tečaj slovenskega jezika
 • Skupina za zdravo in aktivno staranje. Preprečimo padce v starosti.
 • Pogovorne skupine o življenju
 • Počitniške aktivnosti za otroke v času počitnic
 • Družabništvo
 • Učna pomoč otrokom…

 

Plan izvedbe delavnic LU Rogaška Slatina – izvedenih ur  po letih:

 • Leto 2017: 739 ur
 • Leto 2018: 739 ur
 • Leto 2019: 739 ur
 • Leto 2020: 739 ur
 • Leto 2021: 555 ur

Skupaj predvidenih ur izvedb delavnic: 3.511 ur

Vse aktivnosti, ki se izvajajo v programu so brezplačne in namenjene socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin in preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost.

Vaš drugi dom

Naziv operacije:   Vaš drugi dom

Akronim operacije: V.D.D.

Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina

Partnerji:

PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o.,

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ

 

Tematsko področje:  Ustvarjanje delovnih mest

Ukrep:   1.2 Razvoj in trženje lokalnih potencialov

Cilj:        1.2.1 Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev

 

VREDNOST PROJEKTA: 10.779,95 EUR

TRAJANJE OPERACIJE:  od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019

Kratek povzetek:

Spodbujali bomo razvoj in širitev turistične ponudbe območja, kar bo vplivalo na razvoj novih turističnih storitev v urbanem naselju, s tem pa bomo posredno in dolgoročno vplivali na ustvarjanje delovnih mest ter vključene ozaveščali o pomenu pravne ureditve izvajanja storitev. Partnerstva bodo posredno vplivala na ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, saj bodo predstavljala potencial za odpiranje delovnih mest. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bomo omogočali podporno razvojno okolje, ustvarili bomo pogoje za zagotovitev družinam prijaznih podjetij. S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja informacijske in izobraževalne funkcije. Naučili jih bomo uspešnega trženja in grafičnega oblikovanja njihovih storitev ter tako posredno vplivali na ustvarjanje novih delovnih mest. Inovativnega v operaciji je to, da bomo na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega vzpostavili nov pristop uresničevanja lokalnega razvoja z rabo lokalnih virov (prenos dobrih praks v lokalno območje). Takšnega projekta na območju Las Obsotelje in Kozjansko še ni bilo.

 

Cilji:

Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev tako, da bo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko izvajala aktivnosti, s katerimi bomo okrepili razvoj trženja lokalnih potencialov, s pomočjo izobraževalnih delavnic s področja računalništva, spletnih socialnih omrežij, fotografije, učinkovite rabe spletnih portalov, ki ponujajo namestitve, ter računovodskega vodenja, vzpostavljene formalne ureditve podjetništva oz. storitev, dosegli cilj, da bodo mladi, brezposelni, starejši, ženske, brezposelni lahko z novo pridobljenimi znanji lahko ustvarili storitev, ki jim bo dolgoročno prinesla finančno varnost. Nova turistična storitev je zelo perspektivna na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega, saj imamo veliko večstanovanjskih objektov, ki zaradi odseljevanja ljudi v druge kraje in regije ostajajo prazna.  

Neposredni učinki operacije so namenjeni brezposelnim, mladim in ženskam, moški, in tudi aktivnim podjetnikom. Na območju je še vedno velika brezposelnost in premajhna vključenost mladih in žensk v delovno okolje. Z njihovim vključevanjem v operacijo bodo predvsem mladi (in tudi starejši brezposelni) dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju. Z novim načinom razmišljanja trženja namestitev bomo lahko v izobraževanje vključili vse ranljive ciljne skupine, saj so izobraževalni moduli namenjeni ravno temu, da funkcionalno opremijo vsakega posameznika, da bo lahko le-to uporabljal vsakodnevno pri delu.

 

Glavne dejavnosti:

A1 – Vodenje in koordinacija projekta

A2 – Informiranje in komuniciranje o operaciji

A3 – Izobraževalni moduli:

 • Digitalna akademija
 • Osnove digitalne fotografije
 • Uporaba pametnega telefona pri fotografiji in sledenje trendom
 • Obdelava slik z grafičnimi programi
 • Profesionalno fotografiranje
 • Psihološki profil gosta
 • Čustvena in razumska inteligenca gosta
 • Osnove računovodstva
 • Učinkovita raba spletnih socialnih omrežij v marketingu
 • Pravnik vidik vzpostavitve oddajanja namestitev
 • Raba spletnih portalov namestitev

 A4: Katalog ponudnikov

A5: Zaključni dogodek Vaš drugi dom

Pričakovani rezultati:

Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli, dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju in trženju turističnih storitev.

Povezava: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020

Povezava: http://www.las-ok.si/

Povezava: https://www.program-podezelja.si

Pametne vasi za jutri

Naziv aktivnosti:
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3.JR)
OPERACIJA: Pametne vasi za jutri

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.
VKLJUČENI PARTNERJI:
• LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (vodilni partner)
• LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
• LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
• LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
• LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

 • upravičenci na območju LAS Obsotelje in Kozjansko: (Razvojna agencija Sotla, Ljudska univerza Rogaška Slatina, CPU Rogaška Slatina, Tuncovec in Občina Rogaška Slatina).

RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:
V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«.
Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati.
Koncept pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS – i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.
CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:
• ohranitev vitalnega, razvitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje
• povečati poseljenost podeželja
• oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo
• povezati lokalne pridelovalce in potrošnike z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe)
AKTIVNOSTI:
V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:
• Vodenje in koordinacija projekta
• Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«
• Oblikovanje pilotnih modelov – programov za pametne vasi – vasi za starejše
• Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju
• Ogled in prenos dobrih praks
• Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
• Promocijske aktivnosti
• Skupna evalvacija projekta

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Recepti Kulinarične delavnice Pametne vasi: RECEPTI

 

https://skp.si/

 

Dvig ravni pismenosti

Naziv operacije : DVIG RAVNI PISMENOSTI

Opis operacije:
Ljudska univerza Rogaška Slatina je bila v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 izbrana za izvedbo naslednjih programov:

 Program Št. skupin v 2010/2011  Št. skupin v 2011/2012 Št. skupin v 2012/2013
 UŽU – MI 1 1 1
 UŽU – BIPS 1 1 1
 UŽU – IP 1 1 1
 RPO 4 4 4
 RDO 4 4 4
 UŽU – knjige 0 1 1
 BZZ 1 1 1
 UŽU – razgibajmo 0 1 1Naziv upravičenca : LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA

Vrednost projekta : 146.860,00 EUR

Trajanje projekta: od 1.9.2010 do 30.6.2013

Kontaktna oseba: Irena Hostnik, 03 81 82 444 ali irena@lu-rogaska.si

Izvedba programov v šolskem letu 2011/2012 :

 ProgramTermin izvedbe
 UŽU – MIMarec 2012
 UŽU – BIPSMarec 2012
 UŽU – IPMarec 2012
 RPONovember 2011 – Junij 2012
 RDOJanuar 2012 – Avgust 2012
 UŽU – knjigeFebruar 2012
 BZZMarec 2012
 UŽU – razgibajmo    Februar 2012Opis programov

 

Center vseživljenskega učenja - CVŽU

V Centru vseživljenjskega učenja Savinjska brezplačno nudimo:
 • pomoč pri odločitvah za izobraževanje in učenje,
 • informacije o izobraževalnih ustanovah,štipendijah in objavah vajeniških učnih mest,
 • nasvete za iskanje zaposlitve, pisanje prošenj in pripravo na uspešen zaposlitveni razgovor,
 • dostop do računalniškega programa za samostojno načrtovanje poklicne poti,
 • možnost samostojnega učenja,
 • pomoč usposobljenega mentorja za podporo pri samostojnem učenju,
 • dostop do računalnika in svetovnega
 • spleta ter novih oblik e-učenja,
 • multimedijska in učna e-gradiva ter
 • aktualne revije in časopise ter strokovno literaturo.
Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) poudarjajo pomen vseživljenjskega učenja. Delujejo na 18 različnih lokacijah v Savinjski regiji, prebivalcem regije ponujajo možnost samostojnega učenja, uporabe IKT podpore, učnih gradiv, e-gradiv in pomoči usposobljenega mentorja za pomoč in podporo pri samostojnem učenju. V okviru naše ljudske univerze delujejo tri TVŽU : 
 • TVŽU Šentjur, Drofenikova ulica 16, 3230 ŠENTJUR Delovni čas : Sre: od 8.00 do 15.00 
 • TVŽU Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 24, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH Delovni čas : Pon, Tor, Čet, Pet : od 8.00 do 14.00 , Sre: od 12.00 do 18.00 
 • TVŽU Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a ,3250 ROGAŠKA SLATINA Delovni čas : Pon, Sre : od 7.00 do 18.00 Tor, Čet: od 7.00 do 15.00 Pet: od 7.00 do 14.00 

SVETOVALNO SREDIŠČE (ISIO) na sedežu UPI – LU Žalec in na dislokacijah Celje, Celje –zapori Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Laško .
V ISIO :
 • vam pomagamo pri odločitvah za izobraževanje in učenje,
 • vas informiramo o možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali za prosti čas,
 • vas seznanimo z vpisnimi pogoji v različne programe, možnostmi prehajanja med programi in trajanjem izobraževanja,
 • vam pomagamo pri premagovanju učnih in drugih težav povezanih z izobraževanjem
 • in vas spremljamo na vaši izobraževalni poti – pred, med in po zaključenem izobraževanju.

V okviru CIPS-a (Centra za informiranje in poklicno svetovanje) vam pomagamo pri načrtovanju poklicne poti, zato so vam na voljo:
 • računalniški program KIK (kam in kako) za samostojno načrtovanje poklicne poti,
 • opisi poklicev,
 • nasveti kako iskati zaposlitev, pisati prošnje, se pripraviti na zaposlitveni razgovor…,
 • informacije o srednjih, višjih, visokih šolah, fakultetah in akademijah ter o štipendijah in objavah vajeniških učnih mest.

Na SPLETNEM PORTALU www.cvzu-savinjska.si boste našli:
 • podrobnejše informacije o delovanju našega centra,
 • baze podatkov o izobraževanju in učenju,
 • sezname gradiv za samostojno učenje pri vseh partnerskih organizacijah,
 • sezname razpoložljivih e-gradiv in dostopov do e-učenja,
 • koristne informacije in nasvete,
 • hkrati pa boste imeli možnost postavljati vprašanja in razpravljati o učenju in izobraževanju.

Nosilec projekta :
UPI Ljudska univerza Žalec

Partnerske organizacije v projektu :
Ljudska univerza Rogaška Slatina
Ljudska univerza Celje
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sotla
RACIO, Družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o.

Projekt sofinancirata EU in Ministrstvo RS za šolstvo in šport .

Projekt POKI

Ljudska univerza Rogaška Slatina se je januarja 2010 vključila v projekt POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

V projekt smo se vključili, ker želimo nuditi našim slušateljem, predavateljem in zaposlenim najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast.

Projekt sofinancirata in podpirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Institucionalno usposabljanje

Izvajamo naslednje sklope na Območni službi Celje:

 • Ruski jezik, stopnje I do VI
 • Ruski jezik, osvežitveni tečaj
 • Angleški jezik, stopnje I do VI
 • Angleški jezik, osvežitveni tečaj
 • Nemški jezik, stopnje I do VI
 • Nemški jezik, osvežitveni tečaj
 • Italijanski jezik, stopnje I do VI
 • Italijanski jezik, osvežitveni tečaj
 • Slovenski jezik za tujce, stopnje I do III
 • Tečaj za voznika viličarja
 • Računovodja 

GASTRONOMSKA IN VINARSKA IDENTITETA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

 Gastronomska in vinarska identiteta Obsotelja in Kozjanskega

Postrezimo domače okusnejše

 

PRIJAVITELJ: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina

PARTNERJA: Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ. 

OBMOČJE OBČIN, KI JIH POKRIVA PROJEKT: Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Podčetrtek

PREDSTAVITEV PROJEKTA:
Namen projekta je izvedba brezplačnih programov izobraževanja, temelječega na vsebinah, ki spodbujajo izboljšanje turistične promocije, prepoznavnosti, trženja na podeželju ter razvoj dopolnilnih dejavnosti.

V okviru projekta bomo izvedli:

 • Delavnice: Trženje in promocija lastnih izdelkov – 8 ur (1 delavnico), Poslovno komuniciranje – 10 ur: (2 delavnici), Komuniciranje v tujih jezikih – 30 ur na delavnico (5 delavnic), Serviranje hrane in dekoriranje – 20 ur (3 delavnice), Priprava miz in pogrinjkov – 20 ur (3 delavnice), Slovenske narodne jedi z območja Obsotelja in Kozjanskega – 5 ur (2 delavnice), Spoznajmo vino 5 ur (2 delavnici);
 • Vzpostavitev Info točke, na kateri bodo društva in posamezni ponudniki dobili informacije o aktualnih razpisih, zakonodaji, možnosti registracije (s.p., dopolnilne dejavnosti). V ta namen bo na lokaciji v Rogaški Slatini na voljo strokoven sodelavec 1xtedensko po 4 ure.
 • Izdelali publikacijo in uredili spletno podstran: Predstavitev društev na podeželju, Sodobna in tradicionalna gastronomija Obsotelja in Kozjanskega. 

CILJNE SKUPINE:
Projekt je namenjen društvom na podeželju (društva kmečkih žena, vinogradniki, turistična društva, društvo podeželske mladine) za boljše trženje lastnih proizvodov in storitev ter dobrot kmečke kuhinje, vrednotenje vin, višji nivo ponudbe in komuniciranja.

Projekt neposredno podpira tudi mlade do 25 let spoznavanje tradicionalne gastronomije, medgeneracijsko sodelovanje in ženske dvig kakovosti življenja, boljša zastopanost kulinarike na gastronomskih razstavah, večja vključenost v kulturno in gospodarsko življenje.

CILJNI PROJEKTA:

 • Dvig ravni usposobljenost članov društev 
 • Boljša turistična ponudba in promocija območja 

REZULTATI PROJEKTA:

 • Izdelana predstavitvena publikacija in spletna podstran – predstavitev društev ter tradicionalne gastronomije Obsotelja in Kozjanskega
 • Izvedenih 18 delavnic
 • Izboljšan nivo storitev društev na podeželju, ki vključujejo etnološko dediščino gastronomije in vinarstva.

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA: OKTOBER 2012 – MAJ 2014

VREDNOST PROJEKTA:
27.587,30 EUR

 

 

Predstavitev društev, ki skrbijo za gastronomsko in vinarsko identiteto Obsotelja in Kozjanskega

VEČ


Aktivnosti projekta

VEČ

Nadgradnja podjetniške in življenjske kompetence za uspešno podjetniško potNaziv operacije:

Nadgradnja podjetniške in življenjske kompetence za uspešno podjetniško pot

Akronim operacije: (P)ostani  aktiven podjetnik

Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina

Partnerji:

PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o.,

Območna obrtno–podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah,

Mladinski svet Občine Rogaška Slatina

CELOTNA VREDNOST OPERACIJE (z DDV): 33.077,02 EUR

TEMATSKO PODROČJE: Ustvarjanje delovnih mest

UKREP: 1.1.: Podporno okolje za razvoj podjetništva

CILJ: 1.1.1.: Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje

TRAJANJE OPERACIJE:  od 12. 4. 2018 do 28. 2. 2019

 

Kratek povzetek:

Na področju razvoja gospodarstva bomo ustvarjali podporno okolje za rast malih in srednjih podjetij, ki so na območju LAS-a pomembni za razvoj gospodarstva, in za njihov razvoj. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in  ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bomo omogočali podporno razvojno okolje, ustvarili bomo pogoje za zagotovitev  družinam prijaznih podjetij in zdravega delovnega okolja. Spodbujali bomo aktivacijo človeških virov (pozitivna samopodoba, samozavest, zdrav življenjski slog …). S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, start-upom, in sicer predvsem s področja svetovanja, informacijske in izobraževalne funkcije s poudarkom na zdravem življenjskem slogu podjetnika.

 

Cilji:

Na območju bomo izvajali aktivnosti, s katerimi bomo okrepili razvoj podjetništva, dajali bomo podporo ukrepom za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Aktivnosti bodo prispevale k spodbujanju podjetniške miselnosti. Mlade, brezposelne in potencialne podjetnike bomo spodbujali, da si bodo z novo pridobljenimi znanji lažje sami ustvarili svoja bodoča delovna mesta. Spodbujali bomo aktivacijo človeških virov (pozitivna samopodoba, samozavest, zdrav življenjski slog …). S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja svetovanja, informacijske in izobraževalne funkcije s poudarkom na zdravem življenjskem slogu podjetnika. Naš namen je tudi z izbranimi aktivnostmi (izobraževalnimi, svetovalnimi, aktivnostmi za zdrav življenjski slog, obvladovanje stresa) udeležence med seboj povezati in tako ustvariti novo podporno okolje.

 

Glavne dejavnosti:

 1. Vodenje in koordinacija projekta
 2. Promocija in obveščanje javnosti
 3. Izobraževalni moduli
 • Poslovna angleščina za podjetnike
 • Poslovna nemščina za podjetnike 
 • Poslovna ruščina za podjetnike
 • Poslovna komunikacija v slovenskem jeziku
 • Javno nastopanje in komunikacija z mediji 
 • Preprečevanje  in obvladovanje stresa na delovnem mestu 
 • Zdrav življenjski slog podjetnika (telovadba, mentorsko skupine, izdelava individualnega načrta, najem)
 • Pot v samostojnost 
 • Preverjanje in razvoj poslovne ideje
 • Trg, kupci in deležniki ter pravni in finančni vidik
 • Umetnost marketinga
 • Poslovno okolje, v katerem delujem lokalno, regionalno in nacionalno ter mreženje

          4. Svetovanje in mentorstvo na info točka
          5. Zaključni dogodek Podjetnik za zdravo telo na kolo

 

Pričakovani rezultati:

Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli večjo informiranost s področja zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja, dobili bodo podporo s področja podjetniškega svetovanja in aktivnega življenjskega sloga ter tako imeli novo storitev, znali bodo ustvarjalno uporabiti znanje.

 

Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Povezava: http://www.las-ok.si/

Povezava: https://www.program-podezelja.si
Operacija: UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI
Akronim operacije: EMINA DOŽIVETJA

Občina Podčetrtek kot prijavitelj operacije »Emina tematska pot« kandidira za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor
operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Emine tematske poti se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo. Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Občina bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer:

 1. Turistično društvo Pristava pri Mestinju,
 2. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje,GIZ
 3. Osnovno šolo Podčetrtek,
 4. Ljudsko univerzo Rogaška Slatina.

Cilj operacije Ureditev Emine tematske poti je razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov in promocija območja operacij.
Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta:

 • 2 nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje) ter
 • novo inovativno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Vrednost operacije znaša 134.358,22 EUR (po tekočih cenah) in le-ta bo sofinancirana v višini 70.000,00 EUR s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in RS. Partnerji bodo v letu 2019 zagotovili skupno 64.358,22 EUR.

Predmetna operacija v ureditev Emine tematske poti vključuje sledeče aktivnosti:

 1. objava JN za izbor izvajalca za ureditev poti,
 2. izbor izvajalca in podpis pogodbe z njim,
 3. izvedba gradbenih in obrtniških del za ureditev poti ter postavitev opreme,
 4. postavitev označevalnih tabel,
 5. strokovni nadzor,
 6. razvoj (oblikovanje) novega turističnega produkta – Emine poti,
 7. promocijske aktivnosti,
 8. organizacija in izvedba kulturne prireditve ob zaključku operacije,
 9. organizacija in izvedba šolskega pohoda,
 10. oblikovanje Eminega menija-nov produkt in organizacija izobraževalnih delavnic o kulinariki ter izdelava zloženke starih receptov,
 11. informiranje in obveščanje javnosti ter
 12. vodenje operacije.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • urejena Emina tematska pot v skupni dolžini 2,610 km
 • dva nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje),
 • izvedene izobraževalne delavnice o menijih (4),
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.


Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Povezava: http://www.las-ok.si/
Povezava: https://www.program-podezelja.si
Naziv operacije: Vaš drugi dom
Akronim operacije: V.D.D.

Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Partnerji: PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o.,
Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ

Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest
Ukrep: 1.2 Razvoj in trženje lokalnih potencialov
Cilj: 1.2.1 Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev


VREDNOST PROJEKTA: 10.779,95 EUR
TRAJANJE OPERACIJE: od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019

Kratek povzetek:

Spodbujali bomo razvoj in širitev turistične ponudbe območja, kar bo vplivalo na razvoj novih turističnih storitev v urbanem naselju, s tem pa bomo posredno in dolgoročno vplivali na ustvarjanje delovnih mest ter vključene ozaveščali o pomenu pravne ureditve izvajanja storitev. Partnerstva bodo posredno vplivala na ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, saj bodo predstavljala potencial za odpiranje delovnih mest. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bomo omogočali podporno razvojno okolje, ustvarili bomo pogoje za zagotovitev družinam prijaznih podjetij. S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja informacijske in izobraževalne funkcije. Naučili jih bomo uspešnega trženja in grafičnega oblikovanja njihovih storitev ter tako posredno vplivali na ustvarjanje novih delovnih mest. Inovativnega v operaciji je to, da bomo na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega vzpostavili nov pristop uresničevanja lokalnega razvoja z rabo lokalnih virov (prenos dobrih praks v lokalno območje). Takšnega projekta na območju Las Obsotelje in Kozjansko še ni bilo.

Cilji:

Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev tako, da bo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko izvajala aktivnosti, s katerimi bomo okrepili razvoj trženja lokalnih potencialov, s pomočjo izobraževalnih delavnic s področja računalništva, spletnih socialnih omrežij, fotografije, učinkovite rabe spletnih portalov, ki ponujajo namestitve, ter računovodskega vodenja, vzpostavljene formalne ureditve podjetništva oz. storitev, dosegli cilj, da bodo mladi, brezposelni, starejši, ženske, brezposelni lahko z novo pridobljenimi znanji lahko ustvarili storitev, ki jim bo dolgoročno prinesla finančno varnost. Nova turistična storitev je zelo perspektivna na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega, saj imamo veliko večstanovanjskih objektov, ki zaradi odseljevanja ljudi v druge kraje in regije ostajajo prazna.
Neposredni učinki operacije so namenjeni brezposelnim, mladim in ženskam, moški, in tudi aktivnim podjetnikom. Na območju je še vedno velika brezposelnost in premajhna vključenost mladih in žensk v delovno okolje. Z njihovim vključevanjem v operacijo bodo predvsem mladi (in tudi starejši brezposelni) dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju. Z novim načinom razmišljanja trženja namestitev bomo lahko v izobraževanje vključili vse ranljive ciljne skupine, saj so izobraževalni moduli namenjeni ravno temu, da funkcionalno opremijo vsakega posameznika, da bo lahko le-to uporabljal vsakodnevno pri delu.

Glavne dejavnosti:
A1 – Vodenje in koordinacija projekta
A2 – Informiranje in komuniciranje o operaciji
A3 – Izobraževalni moduli:

 • Digitalna akademija
 • Osnove digitalne fotografije
 • Uporaba pametnega telefona pri fotografiji in sledenje trendom
 • Obdelava slik z grafičnimi programi
 • Profesionalno fotografiranje
 • Psihološki profil gosta
 • Čustvena in razumska inteligenca gosta
 • Osnove računovodstva
 • Učinkovita raba spletnih socialnih omrežij v marketingu
 • Pravnik vidik vzpostavitve oddajanja namestitev
 • Raba spletnih portalov namestitev

A4: Katalog ponudnikov
A5: Zaključni dogodek Vaš drugi dom


Pričakovani rezultati:
Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli, dobili nov, inovativen pristop k podjetniškemu razmišljanju in trženju turističnih storitev.

Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Povezava: http://www.las-ok.si/
Povezava: https://www.program-podezelja.si
Naziv aktivnosti: 
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3.JR)
OPERACIJA: Pametne vasi za jutri

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.

VKLJUČENI PARTNERJI:

 • LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (vodilni partner)
 • LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
 • LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • upravičenci na območju LAS Obsotelje in Kozjansko: (Razvojna agencija Sotla, Ljudska univerza Rogaška Slatina, CPU Rogaška Slatina, Tuncovec in Občina Rogaška Slatina).


RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:

V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«.
Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati.
Koncept pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS – i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

 • ohranitev vitalnega, razvitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje
 • povečati poseljenost podeželja
 • oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo
 • povezati lokalne pridelovalce in potrošnike z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe)


AKTIVNOSTI:

V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«
 • Oblikovanje pilotnih modelov – programov za pametne vasi – vasi za starejše
 • Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju
 • Ogled in prenos dobrih praks
 • Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
 • Promocijske aktivnosti
 • Skupna evalvacija projekta


Povezava: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Povezava: http://www.las-ok.si/
Povezava: https://www.program-podezelja.si

Ureditev Emine tematske potiUreditev Emine tematske potihttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
http://www.las-ok.si/
https://www.program-podezelja.si/sl/

operacija: UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI

akronim operacije:EMINA DOŽIVETJA

Občina Podčetrtek kot prijaviteljoperacije »Emina tematska pot« kandidira za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Emine tematske poti se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo.  Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Občina bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer:

 1. Turistično društvo Pristava pri Mestinju,
 2. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje,GIZ
 3. Osnovno šolo Podčetrtek,
 4. Ljudsko univerzo Rogaška Slatina.

Cilj operacije Ureditev Emine tematske poti je razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov in promocija območja operacij.

 Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta:

 • 2 nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje) ter
 • novo inovativno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

 Vrednost operacije znaša 134.358,22 EUR (po tekočih cenah) in le-ta bo sofinancirana v višini 70.000,00  EUR s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in RS. Partnerji bodo v letu 2019 zagotovili skupno 64.358,22 EUR.

Predmetna operacija v ureditev Emine tematske poti vključuje sledeče aktivnosti:

 1. objava JN za izbor izvajalca za ureditev poti,
 2. izbor izvajalca in podpis pogodbe z njim,
 3. izvedba gradbenih in obrtniških del za ureditev poti ter postavitev opreme,
 4. postavitev označevalnih tabel,
 5. strokovni nadzor,
 6. razvoj (oblikovanje) novega turističnega produkta – Emine poti,
 7. promocijske aktivnosti,
 8. organizacija in izvedba kulturne prireditve ob zaključku operacije,
 9. organizacija in izvedba šolskega pohoda,
 10. oblikovanje Eminega menija-nov produkt in organizacija izobraževalnih delavnic o kulinariki ter izdelava zloženke starih receptov,
 11. informiranje in obveščanje javnosti ter
 12. vodenje operacije.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • urejena Emina tematska pot v skupni dolžini 2,610 km,
 • dva nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje),
 • izvedene izobraževalne delavnice o menijih (4),
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.
 
Recepti: EMIN MENI
Skip to content