Projekt »S kompetencami do večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, SOC-AKT«

 

Ljudska univerza Rogaška Slatina je kot partnerska organizacija Zavoda ZRI Celje v mesecu marcu 2021 pričela z izvajanjem programa socialne aktivacije že tretje skupine na lokaciji Šmarje pri Jelšah.

V skupino se je za obdobje 6 mesecev vključilo 15 udeležencev različnih starostnih skupin in stopenj izobrazbe, ki so na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni kot iskalci zaposlitve.

Prvi mesec so aktivnosti zaradi koronskih ukrepov v pretežni meri potekale na daljavo preko Zooma ali kot aktivnosti na prostem, izvedene v dveh skupinah. Namenjene so bile vzpostavitvi skupinske dinamike (spoznavanje drugih in sebe, sprejemanje drugačnosti), motiviranju udeležencev in njihovi osebnosti rasti (osebne vrednote, krepitev samopodobe, zdrav življenjski slog) ter dvigu socialnih kompetenc (timsko delo, treningi asertivnosti in komunikacijskih veščin, tehnike obvladovanje stresa ipd.).

Udeležencem so se predstavile različne organizacije, ustanove in podjetja v lokalnem okolju, med drugimi Knjižnica Šmarje pri Jelšah in Muzej baroka, Knjižnica Rogaška Slatina, Razvojna agencija Sotla, Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, Zdravstveno vzgojni center Šmarje pri Jelšah, Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina z Bobrovim centrom, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Muzej na prostem Rogatec, Kmetija Sinkovič, Sirarstvo Vreže, Flora Rogatec in drugi. Kako pristopati oziroma ukrepati ob težavnejših življenjskih situacijah so udeležencem predstavili ustanoviteljica Hospica v Sloveniji ter predstavnici Društva SOS. Svojo vlogo v projektu so predstavili CSD Celje, enota Šmarje pri Jelšah, ZRSZ Urad za delo Šmarje pri Jelšah ter koordinatorki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V mesecu aprilu so se udeleženci glede na želje, znanja in izkušnje pričeli vključevati v različne organizacije oz. podjetja na način učenja ob delu ob podpori mentorja. Na ta način imajo osebe možnost predstaviti svoje dosedanje delovne izkušnje in kompetence ter pridobiti nove; delodajalci pa imajo priložnost udeležence spoznati in v njih prepoznati morebitne potencialne sodelavce. Nekaj udeležencev je bilo še pred vključitvijo v organizacije vključenih v delovno učni projekt »Milo za žajfo«, kjer so izdelovali mila. Le-ta bomo konec meseca julija podelili na stojnici na ploščadi pred Kulturnim domom Šmarje pri Jelšah.

Ves čas vključenosti v šest-mesečni program udeleženci spremljajo trg dela, prosta delovna mesta, pošiljajo prijave, hodijo na zaposlitvene razgovore, nekateri pa tudi zaposlijo.

V mesecu avgustu se bodo udeleženci, ki se v času trajanja programa še ne bodo zaposlili oz. vključili v usposabljanje ali izobraževanje, vrnili v delavnice ter v okviru različnih aktivnosti ovrednotili svoja novo pridobljena znanja in veščine, opredelili nadaljnje korake in aktivno pristopili k iskanju zaposlitve, izobraževanja ali usposabljanja ter pridobivanju novih kvalifikacij, v primeru zdravstvenih težav pa tudi s pomočjo rehabilitacijskega svetovalca iskali njim bolj ustrezne oblike vključenosti.

Bolj kot same zaposlitve se ob koncu vsakega programa razveselimo izjav udeležencev, ki povedo, da so v okviru programa spoznali nove ljudi, sklenili nova prijateljstva, postali bolj samozavestni, gibalno aktivnejši, uspešneje znajo upravljati s časom, uspešneje rešujejo finančne oz. socialne stiske;  osebe še povedo, da so ponosne na novo pridobljena znanja in delovne veščine ter priložnost, da so se lahko predstavili željenim lokalnim delodajalcem.

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V času vključitve v program so udeleženci upravičeni do denarne nagrade, ki pa ne vpliva na višino denarne socialne pomoči. Potek programa spremljata koordinatorki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Udeleženci pa imajo ves čas vključenosti podporo strokovnih sodelavk programa v sodelovanju s strokovnimi delavkami Centra za socialno delo in Urada za delo v enotah Šmarje pri Jelšah.

Veseli bomo, če bodo lokalni delodajalci, ki bodo iskali nove sodelavce, želeli v okviru programa spoznati in preizkusiti prav naše udeležence. Prav tako pa je program odlična priložnost za brezposelne, da morda ravno s pomočjo omenjenega programa opolnomočeni oz. motivirani vstopijo oz. se vrnejo na trg dela.

Skip to content