Strokovno usposabljanje

SLEPO DESETPRSTNO PISANJE NA RAČUNALNIKU

TEČAJ ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG

Tečaj je namenjen udeležencem, ki se želijo usposobiti za samostojno vodenje poslovnih knjig za podjetnike in manjše gospodarske družbe. Težišče programa je na spoznavanju tipičnih skupin poslovnih dogodkov, ki povezani v zaporedje celote, predstavljajo knjiženje poslovanja na osnovi celotne poslovne dokumentacije in praktičnih primerov knjiženja.

VSEBINA

1. del TEORETIČNE OSNOVE

 • osnove računovodstva
 • osnove finančnega knjigovodstva
 • slovenski računovodski standardi
 • dvostavno knjigovodstvo.


2. del UVOD V RAČUNALNIŠTVO

 • računalnik kot orodje in operacijski sistem
 • predstavitev računalniških programov
 • šifriranje.


3. del PRAKTIČNO KNJIŽENJE NA RAČUNALNIKU

 • poslovne knjige, knjigovodske listine
 • prejeti računi, poraba materiala, blagajniško poslovanje in žiro račun, izdani računi
 • obračun plač, nadomestil in povračil
 • osnovna sredstva, obračun amortizacije
 • revalorizacija OS in kapitala
 • obračun DDV s prikazom vodenja ustreznih knjig
 • način finančnega poslovanja
 • izkazovanje poslovnih rezultatov (bilanca stanja, bilanca uspeha)
 • davčna bilanca.


TRAJANJE TEČAJA
Tečaj obsega 60 ur. Predavanja in praktično delo – knjiženje na računalniku, so organizirana dvakrat tedensko (po 4 pedagoške ure) v popoldanskem času.

POGOJI ZA VPIS
Vpišejo se lahko kandidati s koncano vsaj IV. stopnjo izobrazbe.

ČIŠČENJE PROSTOROV

 

VOZNIK VILIČAR

Tečaj za voznika viličarja je namenjen osebam, ki se želijo usposobiti za varno in strokovno delo z viličarji. Tečaj obsega 80 ur, od tega 40 ur teoretičnega dela in 40 ur praktičnega dela.

Slušatelji, ki uspešno zaključijo usposabljanje, pridobijo pravico upravljati različne tipe viličarjev in prejmejo potrdilo o usposobljenosti.

VSEBINA

I. Teoretični del:

 • cestnoprometni predpisi
 • varstvo pri delu
 • notranji transport
 • motoroznanstvo
 • vzdrževanje viličarjev.


II. Praktični del:

 • Vožnja na delovnem stroju.


III. Izpit:

 • Obsega vprašanja (test) iz teoretičnega dela, ter preverjanje praktične vožnje.


TRAJANJE TEČAJA
Tečaj obsega 80 ur.

POGOJI ZA VPIS
Starost 18 let, vozniški izpit B kategorije ter zdravstvena sposobnost za upravljanje viličarjev.

MASERŠOLA RETORIKE

Če hočemo, da bomo prepričljivi in da nas bodo ljudje spoštovali, moramo jasno in sproščeno predstaviti svoje misli, moramo se znajti v različnih, tudi konfliktnih situacijah in suvereno zagovarjati svoje argumente. Seveda pa moramo tudi dobro poslušati in upoštevati argumente drugih.

NAMENJENA JE:

 • vsem, ki želijo izboljšati svoj govorni nastop v javnosti ali v medijih
 • podjetnikom, menedžerjem, vodjem timov ter vsem, ki vsakodnevno komunicirajo z ljudmi
 • posameznikom, ki vodijo različne delavnice in seminarje
 • in vsem, ki želijo pridobiti tovrstna znanja za uspešnost na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju


OPIS PROGRAMA

Program in cilji izobraževanja so:

 • dobra komunikacija (veščine učinkovitega sporazumevanja, nebesedna komunikacija in nebesedni del nastopa, vizualni nastop, besedna komunikacija in besedni nastop)
 • učinkovito sporazumevanje (obvladovanje treme pred javnim nastopom, priprava na pogovor, predstavite svojega mnenja, umetnost poslušanja, veščine jasnega in razumljivega izražanja)
 • kako se pripravimo na razgovor ali na javni nastop (priprava vsebine, faze priprave na nastop, upoštevanje ciljne skupine, vadba nastopa, kako pridobiti naklonjenost poslušalcev, kako ohraniti pristen stik s poslušalci ali sogovorniki)
 • tehnike govora in obdelava besedil (ogrevanje, dihalne vaje, govorna tehnika, vadba s poudarkom in premori, vaje sporočanja)
 • kako ohraniti govorno moč v neprijetnih okoliščinah (ločevanje osebnostne prizadetosti v konfliktni situaciji od ravni argumentov, izogibanje direktni konflikti situaciji, moč argumentov, izogibanje posploševanju, uporaba konkretnih dejstev, kako pojasnimo neprijetno situacijo)
 • osebni slog nastopa in govorništva (odkriti svoje osebnostne lastnosti – prednosti in slabosti, osebnostna moč govora, odprava mašil pri govorjenju in nastopanju, obvladovanje krajšega ali daljšega časovnega okvira)
Skip to content