Trgovec SPI

Program omogoča bodočim prodajalcem razvijanje komunikacijskih sposobnosti, dobro poznavanje blaga z možnostjo svetovanja kupcem, obvladovanje trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije in trgovinskega informacijskega sistema, estetsko urejanje tržnega prostora in osnove poslovnega bontona. Strokovni moduli dajejo udeležencem znanja o osnovnih pojmih gospodarstva, njegovi strukturi, pomenu in nalogah.

Naziv strokovne izobrazbe:

prodajalec/prodajalka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180-imi kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

 • splošno izobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.
 • poleg tega mora opraviti:
 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.

Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.

Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.

Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.

Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.

V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.

Skip to content